Rådmannens forslag til ny skolebehovplan for 2016-2025 ble 27. april vedtatt av kommunestyret.

Skolebehovsanalyse 2016-2025 gir en overordnet oversikt over forventet behov for skoleplasser for den kommunale grunnskole. Det fremgår også hvordan kommunens skolekapasitet bør bygges utfor å dekke behovet i de ulike delene av kommunen. Det foreslås også konkrete justeringer i forskrift for skoletilhørlighet.

Bærum opplever betydelig befolkningsvekst, i 2025 vil dere være 1 700 flere barn i grunnskole enn idag. Grove anslag indikerer behov for om lag 3 mrd kroner i skoleinvesteringer de første 10 årene. Samlet sett vil kommunens gjennomsnittlige investeringsnivå utgjøre omkring 1,1 mrd. årlig, som er en vesentlig økning i forhold til nivået frem til i dag. Skolebehovsanalysen tar ikke for seg skoler hvor det kun er rehabiliteringsbehov.

Kommunenstyret sluttet seg til følgende

  • Utvidelse av Levre barneskole, Emma Hjorth barneskole, Ballerud barneskole, Bekkestua ungdomsskole og Bjørnegård ungdomsskole
  • Nye barneskoler i Sandvika og Oksenøya på Fornebu
  • En felles skole for ungdomstrinnet på Rykkinn. Drift av skoleanlegget på Belset legges ned fra det tidspunkt Gommerud ungdomsskole er ferdig.

Barneskolene Lesterud og Bærums Verk slås sammen fra 1.8.2018. Barnehageplassene på skoleanlegget Lesterud flyttes til skoleanlegget Bærums Verk. Det fristilte skoleanlegget brukes som avlastningsskole for skoler som skal rehabiliteres og/eller utvides.

Hele saken og sakens dokumenter finner dere her.