Kommende ombygging av Kommunegården, og endrede behov og utvikling av biblioteksfunksjonen, gjør at Sandvika bibliotek må på flyttefot. Det har nå åpnet seg en mulighet for lokalisering av biblioteket i Skattens hus.

Flyttingen er i første omgang midleritidig, og vil etter planen gjennomføres mot slutten av 2017 - starten av 2018. Det skal arbeides videre med fremtidig plan for og lokalisering i et lengre perspektiv. Dette vedtok formannskapet i møte 31. januar.

Flyttingen av biblioteksfunksjonen vil bidra til vitalisering og utviklingen av Sandvika øst. For å sikre et fortsatt attraktivt og godt bibliotektilbud i Sandvika, er nærhet til kollektivtrafikk og plassering i bybildet helt avgjørende. Skattens hus ligger mellom jernbanestasjonen og Kunnskapssenteret. Et bibliotek lokalisert ved siden av Kunnskapssenteret vil for studentene og andre brukere av senteret oppleves svært positivt, og det vil kunne styrke samarbeidet med høyskolene i Kunnskapssenteret. Erfaring fra andre kommuner viser at en sentral plassering av biblioteket også har en positiv effekt i forhold til by- og sentrumsutvikling.

Utviklingen av biblioteket i Sandvika
Bibliotekets avdeling i Sandvika er den største filialen i Bærum. I løpet av de siste ti årene har Sandvika utviklet seg, og besøkstallene for biblioteket har hatt en svært positiv utvikling. Besøket nærmer seg nå besøkstallene for Bekkestua, som i dag er hovedbibliotek. Sandvika er et kollektivknutepunkt og et utviklingsområde, som de nærmeste årene vil transformeres til bystruktur, og oppleve høy befolkningsvekst. Prognosene viser derfor at biblioteket i Sandvika i løpet av noen år trolig vil ha flere besøkende enn Bekkestua bibliotek.