Kommunestyret 31. mai 2017 vedtok områdereguleringen for Sandvika øst med 28 mot 23 stemmer.

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

 1. Ca. 60 % av bygningsarealene som helhet skal benyttes til boliger.
 2. Boligtilbudet bør ha en karakter som avspeiler demografien/alderssammensetningen i Bærum. I tillegg vurderes muligheter for studentboliger. Boligstørrelser og boligstandard skal tilpasses for å muliggjøre dette.
 3. Det skal gjøres en mulighetsstudie på alternativer for overbygd «bygate / gågate». Denne skal legges frem for politisk behandling.
 4. I den videre oppfølging av reguleringsplanen gjennom byggesaksbehandling skal estetiske uttrykk og arkitektoniske kvaliteter vektlegges jamfør bestemmelsenes paragraf 2.2. Det skal legges stor vekt på Sandvikas identitetsskaping. I dette ligger blant annet arkitektur, variasjoner i bebyggelse, helhetsinntrykk, bruk av fasadematerialer og farger. Det forutsettes at det fremlegges god dokumentasjon på hvordan disse forhold er vurdert og ivaretatt i rammesøknadene.
 5. Høyhuset i Sandvika øst (felt S5) begrenses til 16 etasjer.
 6. En av de øverste etasjene i høyhuset i Sandvika øst avsettes til allmennyttige formål.
 7. Det skal legges til rette for underjordisk gang - tverrforbindelse mellom de forskjellige kollektivholdeplassene og med oppganger i sentrum av byen.
 8. I forhandlinger om utbyggingsavtaler og avtaler om arealskifter skal kommunen vektlegge å få på plass avtaler om forpliktende utbyggingsrekkefølge som sikrer en mest mulig samlet og helhetlig utbygging, herunder forpliktelser for fremdrift.
 9. Det forutsettes at gårdeierne undertegner en bindende utbyggingsavtale med Bærum kommune etter det innhold som er skissert i rådmannens saksutredning og vedtak i kommunestyret.
 10. Områdereguleringen legger til rette for utvikling av et helt nytt byområde. For Bærum kommune er det et klart mål at Sandvika Øst skal være et foregangsområde med hensyn til å sikre livskvalitet og meget lave utslipp av klimagasser. Bærum kommune skal ha kontinuerlig fokus på forbedringsmuligheter når kommunen skal realisere den menneske- og naturvennlige nullutslippsbyen. Sandvika Øst skal være et forbildeområde hvor det i arbeidet med utviklingen av området skal benyttes metodikk utviklet i forbindelse med FutureBuilt.
 11. Føringene fra arbeidet med rimelige boliger i Bærum skal legges til grunn for utbyggingen av Sandvika øst.
 12. 100 % av parkeringsplassene for boligene skal ha ladeuttak for elbil(§2.13 i bestemmelsene).
 13.  Det forutsettes at byggene er klimanøytrale eller plusshus. Og det forutsettes klimanøytral utbygging
 14. Det skal utarbeides en egen sak som synliggjør oppveksttilbudet til barn og unge.
 15. Mulighet for etablering av bilpoolordninger og (el-)sykkelleie utredes.
 16. 100 % av parkeringsplassene for boligene skal ha ladeuttak for elbil(§2.13 i bestemmelsene)
 17. Sandvika sentrum skal bygges på et konsept "Den hvite byen ved fjorden". Bygene skal benytte ulike materialer, former, fasader, strukturer, slik at den gir byen et lyst og variert særpreg.
 18. Krav om skole og barnehagekapasitet skal være etablert eller sikret. 

Kommunestyret vedtok også å be rådmannen "legge til rette for en prosess som leder frem til en sak om "Byutvikling Sandvika" som redegjør for mulige ambisjoner og videre arbeid med å utvikle Sandvika både fysisk og innholdsmessig."

Elias Smithsvei 20. 

Høyhuset i Elias Smiths vei 20 m. fl. begrenses til 12 etasjer.