En viktig milepæl i utviklingen av Sandvika er nådd etter at Formannskapet behandlet Sandvika i sitt møte 23. mai 2017.

Formannskapet går inn for at 60 pst av bygningsarealene i Sandvika øst skal være forbeholdt boliger. Boligene skal ha størrelse og standard som avspeiler demografien og alderssammensetingen i Bærum.

Høydene vil bli noe redusert i forhold til opprinnelig forslag, Høyhuset i Sandvika øst begrenses fra 19 til 16 etasjer og høyhuset i Elias Smiths vei reduseres fra 19 til 12 etasjer. En av de øverste etasjene i høyhuset i Sandvika skal benyttes til almenyttige formål.

Arkitektur

Formannskapet vektlegger at estetiske utrykk og arkitektoniske kvaliteter skal vektlegges gjennom byggesaksbehandlingen. Det skal være variasjoner i bebyggelse, bruk av fasadematerialer og farger. Det skal gjøres en mulighetsstudie av "overbygd" bygate eller gågate, som legges frem til politisk behandling. Det legges også vekt på at det blir en mest mulig samlet og helhetlig utbygging. 

Kommunestyret

Etter planen skal Sandvika-utbyggingen behandles i Kommunestyret 31. mai. 

Les sakene her:

Sandvika - byen for fremtiden - orientering om planprosesser

Sandvika - områderegulering 2. gangs behandling

Elias Smithsvei 20 - detaljregulering 2. gangs behandling