Kommunestyret 27. januar besluttet under behandling av videre prosess for kommunereformen å innlede samtaler med Asker, Røyken og Hurum kommuner om en eventuell felles kommunestruktur.

Kommunestyret la stor vekt på å gjennomføre gode prosesser for å involvere innbyggerne i de viktige spørsmål om fremtidens kommune, blant annet med:

 • Gode informasjonskanaler
 • Folkemøter, seminarer og/eller høringer for å gi konkrete innspill og tilbakemeldinger
 • Dialogmøter med råd, utvalg, og organisasjoner
 • Referansegrupper og innbyggerpanel
 • Innbyggerundersøkelse

Innbyggerinvolvering

Innbyggerinvolveringen blir konsentret i to perioder. Første periode innledes med temanummer om fremtidens bærum som utkommer 4. februar og varer til midten av måneden. Den neste involveringsperioden er i første halvdel av april.

For å sikre en bred involvering av befolkningen i kommunen er følgende målgrupper definert for innbyggerinvolveringen:

 • Innbyggere generelt
 • Ungdommen spesielt 
 • Tillitsvalgte og medarbeidere i kommunen
 • Velforeningene 
 • Lokale organisasjoner, lag og foreninger 
 • Næringslivet

Forslag om rådgivende folkeavstemming fikk ikke flertall.

Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag, samt faktaark som vil ligge til grunn for innbyggerinvolveringen som starter 4. februar.

Bærum kommune har etablert en styringsgruppe med alle gruppelederne i kommunestyret som er ledet av ordføreren. 

Les hele den politiske saken her. 

Følg arbeidet med kommuereformen på våre nettsider: baerum.kommune.no/kommunereform