Kommunerevisjonen har gjennomført en kontroll av kommunikasjonen i forbindelse med overføring av pasienter fra sykehuset til kommunen.

Undersøkelsen gir flere positive funn. En betydelig pasientvekst og sykere pasienter har gitt
utfordringer, men kommunen har i all hovedsak håndtert disse på en god måte. Kompetansen i pleie-og omsorgssektoren er styrket og kompetansehevingen har vært målrettet.Samhandlingen med sykehuset fungerer i all hovedsak meget bra, og bedre i dag enn før samhandlingsreformen.

Kontrollutvalget anbefaler følgende oppfølging:

  • Overgangen fra korttidsplass til hjemmetjeneste bør fokusere mer på å gjøre brukerne mest mulig selvhjulpne hjemme.
  • Det bør vurderes tiltak som kan sikre at fysioterapeutene og ergoterapeutene kommer raskere inn i hjemmet.
  • Bærum kommune må legge trykk på NAV slik at brukeren får nødvendige hjelpemidler uten å måtte vente.
  • Budsjettmodellen for hjemmetjenester bør i større grad fokuseres mot å gjøre brukerne mest mulig selvhjulpne.
  • Det bør planlegges mer langsiktige behandlingsforløp for utsatte pasienter, i samarbeid med Bærum sykehus og fastlegene, for å sikre tilfredsstillende oppfølging av pasientene innen samordningens rammer.
  • Det legges betydelig vekt på et bedre samarbeid med fastlegene.

Les hele forvaltningsrevisjonen her.