Asker og Bærum kommuner har gjennomført en felles helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i 2015 i henhold til kravene i gjeldende lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Kkommunestyret 16. mars behandlet den felles helhetlige ROS-analysen for Asker og Bærum.

Analysen bygger på erkjennelsen av at kunnskap om risiko og sårbarhet (ROS) er vesentlig for å redusere sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer, og for å redusere konsekvensene dersom den inntreffer.

Gjennom å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse får kommunene både bedre oversikt over- og økt bevissthet om risiko og sårbarhet. I tillegg får kommunene kunnskap om hvordan risiko og sårbarhet kan håndteres for å styrke samfunnssikkerhetsarbeidet.

Helhetlig risiko- og sårbarhetanalyse 2015.