Kommunestyret sluttet seg til forslaget om å øke utnyttelsen på Fornebu og revisjon av kommunedelplanen fra 1999.

Kommunestyret 27. april legger til grunn at det reviderte planprogrammet skal baseres på følgende:
 • Det skal utarbeides en oversikt som viser virkninger og konsekvenser av endringene til den nye planen.
 • Dagens fordeling av arealbruk mellom grøntområder og utbyggingsområder videreføres.
 • Økt utnyttelse i tråd med prinsippene i gjeldende kommunedelplan – høyest utnyttelse langs fremtidig metrotrasé og med avtrappende utnyttelse mot vest. Økt utnyttelse primært på ubebygde byggeområder.
 • Byggehøyder basert på prinsippene i gjeldende kommunedelplan - høyere langs fremtidig metrotrasé og med avtrappende høyder mot parken og kysten.
 • Oppførte bygg skal hensyntas i den videre utforming.
 • Grad av utnyttelse for de enkelte delområder defineres i form av prosent bruksareal (% BRA), byggehøyde og krav til uteoppholdsareal. 
 • Det skal fremmes klare rekkefølgebestemmelser som sikrer at tilfredsstillende sosial og teknisk infrastruktur blir opparbeidet i tråd med utbyggingen. Fornebu skal ha en like god dekning aav idrett- og kulturtilbud som sammenlignbare boligområder. Det må avklares hva som er mulig å bygge ut før Fornebu banen og Vestre lenke (tilkobling fra E18 i vest til Fornebu) Fornebu er etablert. 
 • Ny utbygging skal redusere klimagassutslipp slik at Fornebu bidrar til å oppfylle de nasjonale målene om at Norge skal være klimanøytral innen 2030. Parkeringsnormen må evalueres.
 • Sosial boligprofil skal gjennom bestemmelser og avtaler videreføres og forsterkes.
 • Bred medvirkning.
 • Det skal vektlegges variasjoner i det arkitektoniske uttrykk, materialbruk og farger.
Parallelt med kommende revisjon av kommunedelplan for Fornebu, skal det fremmes en sak om videreutvikling av Fornebusamfunnet i samarbeid mellom kommunen og lokalsamfunnet, næringslivet og relevante organisasjoner.
Gjeldene ramme for antall boliger er 6300. Foreløpige planfaglige vurderinger tilsier at antall leiligheter kan økes til et spenn mellom 9000 – 11000 boliger. I tillegg er det også rom for fortetting innenfor eksisterende næringsbebyggelse.