Formannskapet 8. mars gav sin tilslutning til etableringen av det nye strand- og parkområdet på Kadettangen. Utfylling med steinmasser fra E16 anlegget pågår og vil være fullført sensommeren 2016.

Formannskapet tar sikte på at det nye strand- og parkområdet tas i bruk til badesessonen 2017. Formannskapet vedtok følgende delforslag:

  • Det totale antallet parkeringsplasser blir i størrelsesorden 120-150 plasser. Plassene etableres på området som er satt av til p-plasser i minimumsalternativet men utvides på hensiktsmessig måte. Parkeringsområdet opparbeides med grusdekke og på en slik måte at det enkelt kan tilrettelegges som festivalplass/konsertområde.
  • Det søkes etablert en romslig rundkjøring med "kiss n' ride"-løsning på egnet sted. Formålet er at badegjester og andre som kommer til Kadettangen med bil skal kunne lesse av folk og utstyr, for deretter parkere et annet sted.
  • Det legges til rette for at det kan etableres kiosk og/eller kafé med uteservering. Etablering og drift av dette kan utlyses som konkurranse.
  •  "Kjærlighetsbenken" på spissen av Kadettangen og vegetasjonen her søkes bevart som i dag. 4.5 Det legges til rette for kommunalteknisk infrastruktur (vann, avløp, avfall og sanitær) som er dimensjonert for å håndtere lettere bygningsmessig opparbeiding (kiosk/kafé/restaurant) innenfor parkområdet på et senere tidspunkt.
  •  Ved detaljplanlegging, -utforming og gjennomføring tas det hensyn til at hele området fra Sandvika sentrum/rådhuset og til Kalvøya kan på sikt inngå i en helhet.
  • Det etableres ladepunkter for elsykkel i tilknytning til anlegget.