Skolebehovsanalysen 2016-2025 gir en overordnet oversikt over forventet behov for skoleplasser for den kommunale grunnskole. Det fremgår også hvordan kommunens skolekapasitet bør bygges ut for å dekke skolebehovet i de ulike delene av kommunen.

En høringsrunde hvor skoler og andre berørte har fått anledning til å gi innspill til analysen er gjennomført. Rådmannen har vurdert høringsuttalelsene og oppdatert planen når saken nå fremmes for politisk behandling. Høringsmerknader som gjelder de foreslåtte hovedgrep er oppsummert under de respektive avsnitt i planen. Merknader av mer felles karakter er oppsummert og vurdert i rådmannens saksframlegg.

Høringsmøte 

Hovedutvalg for barn og unge inviterer til høringsmøte i Rådhuset torsdag 4. februar 2016 klokken 18. Påmelding til stig.kapskarmo@baerum.kommune.no innen onsdag 3. februar kl. 12.

Skolebehovsanalysen vil bli behandlet av hovedutvalget for barn og unge mandag 29. februar. 

Deretter følger behandling i formannskapet og kommunestyret.

Sakens dokumenter finner du her