Formannsskapet 20. september behandlet høringssvar til ny kommunelov. Formannskapet slutter seg i store trekk kommunelovutvalgets utredning NOU 2016:4.

De vurderinger og hensyn kommunelovutvalget har vektlagt i lovutkastet til ny lov om kommuner og fylkeskommuner NOU 2016:4 Ny kommunelov. De vurderinger og hensyn kommunelovutvalget har vektlagt i lovutkastet kan oppsummeres slik:

  • ·Styrket kommunalt selvstyre
  • Styrket folkevalgt styring i kommunene
  • Effektive, tillitsskapende og bærekraftige kommuner
  • En økonomiforvaltning som bygger opp under selvstyret og den lokale handlefriheten
  • En god egenkontroll og mer samordnet statlig kontroll og tilsyn  
  • Kommuneloven skal bli enklere og mer tilgjengelig for brukerne

Formannskapet ønsker å opprettholde dagens krav om 300 underskrifter for å få behandlet et innbyggerforslag.  Kommunelovutvalgets forslag om å øke kravet til antallet underskrifter støttes ikke. 

Formannskapet legger til grunn at Bærum kommune følger flertallsanbefalingene i alle spørsmål med unntak av.

  • Mindretallets forslag om å  gi adgang til å lukke møter i forbindelse med saksforberedende opplæring. Rådmannen har tillit til at kommunene generelt legger stor vekt på åpenhet og tillitsskapende opptreden, og at en slik regel derfor vil bli brukt med varsomhet.
  • Prosessen for å få kjønnsbalanse i politiske organer. Mindretallet mener at demokratihensyn her må gå foran hensynet til kjønnsbalanse, og viser til at regelen flertallet foreslår vil medføre at noen partier i praksis kan tvinge andre partier til å velge inn en folkevalgt av et bestemt kjønn og at dette utgjør et demokratisk problem. 

Forslag til høringsuttalelse kan leses her (merk punktene overfor som fraviker fra innstillingen).