Formannskapet 30. august sluttet seg til konsept for ny 4-parallell Bekkestua barneskole. Skolen blir den største barneskolen i Bærum.

Målet for prosjektet er å etablere et funksjonelt og godt skoleanlegg for 4 parallell barneskole fra 1.- 7. trinn. Skoleanlegget skal dekke det raskt økende behovet for skoleplasser for 1.-7. trinn på Bekkestua, Hosle og Nadderud, og den skal kunne avlaste Haslum og Grav skole.

Skolen som nærmiljøsenter

Den nye skolen skal også fungere som et nærmiljøsenter i området.Skolebygget utformes slik at aktuelle lokaler for utleie kan benyttes utenom skoletid både av elever/foreldre og eksterne brukere. Det skal også skapes «liv mellom husene» ved å etablere møteplasser for ulike aldersgrupper i nærmiljøet. Den kommunale musikk- og kulturskolen og skolekorpset vil benytte musikkrom og forsamlingssal samt ytterligere 4 mindre rom i tillegg. Forsamlingssal/musikkrom er det også aktuelt å låne ut til teater- og dansegrupper etc. Forsamlingssalen vil bli benyttet til ulike tilstelninger.

Vitensenter

Skolen planlegges med et «vitensenter» med rom for teknologi/design, naturfag/realfag med en lab/forskningsstasjon.

Areal- og energieffektivt skolebygg

Kommunen har et mål  om å søke arealeffektive løsninger både i forhold til tomteutnyttelse og bygningsareal. Når det gjelder Bekkestua skole er det tatt utgangspunkt i formannskapets vedtatte arealprogram fra 2005 med SFO/fellesrom i trinnområdene. Det jobbes med å utfordre arealbruk og skape et effektivt og funksjonelt bygg uten lange korridorer.

Skolens løsninger skal være klimakloke, og rådmannen søker å oppnå Bærum kommunes første BREEAM-sertifiserte bygg. Forøvrig er rådmannen bedt om å komme med en orientering om håndtering av overvann,

Skolen bygges uten gymsal, fordi elevene skal benytte Nadderud Arena til kroppsøving. Parkeringsplassen ved Nadderud Arena skal også sambrukes med idretten.