Kommunestyret 21. juni besluttet å videreføre kommunens nettbrettsatsing. 16 000 elever ved alle barne- og ungdomsskoler i Bærum inkluderes i satsingen Digital skolehverdag innen utgangen av 2018

Bærumsskolens elever skal ha hvert sitt nettbrett som skal brukes i undervisning og læringssituasjoner der det fremmer læringen. Erfaringene med Digital skolehverdag så langt er at elevene opplever læringen som mer effektiv og motiverende enn tidligere. De opplever at samarbeid, oversikt over eget arbeid og innleveringer blir enklere, og at de mottar flere tilbakemeldinger på eget elevarbeid. Dette er resultater  blant resultatene som fremkommer i rapport fra følgeforskning til prosjektet.

En fremtidsrettet skole
Pedagogisk bruk av teknologi er nødvendig i en fremtidsrettet skole, som setter elevenes læring og utvikling i sentrum. Elevene skal oppleve en skolehverdag som er relevant.  Digital skolehverdag representerer dermed et «skifte» hvor læring er knyttet opp til mulighetene den teknologiske utviklingen i samfunnet åpner for.

 Økonomi

Gevinstrealiseringsrapporten som er utarbeidet for prosjektet viser at full utrulling til alle skolene i løpet av 2018 innebærer en gjennomsnittlig kostnad pr. år i perioden 2017‐2020 på ca. 35,0 mill. kr. Realiserbare effekter kommer gradvis og utgjør i samme periode ca. 14,2 mill. kr. pr. år. Gitt at kostnader til nettverk fortsatt dekkes over investeringsbudsjettet og dagens driftsmidler videreføres utgjør merbehovet i samme perioden i snitt 6,2 mill. kr.  Etter hvert (ca. 2024) vil prosjektet, ut i fra de samme forutsetningene, gi et årlig mindrebehov. Beløpene er basert på 2015-tall.

 
Utjevning og inkludering
Barn og unge har ulike forutsetninger for læring. Her bruker vi et teknisk verktøy som tilpasses den enkelte elevs behov for læremiddel. Når eleven bruker sitt nettbrett på  lik linje med de andre elevene i klassen, er de inkludert i det viktige læringsfellesskapet. Dette gjelder elever som har hatt spesialundervisning, minoritetsspråklige elever og psykisk utviklingshemmede.

Ved at alle elever får tilgang til de samme digitale ressursene på skolen og hjemme mener vi at satsingen kan bidra til sosial utjevning.

Kompetanseløft
Satsingen på nettbrett skal samtidig utfordre lærerne til å videreutvikle og endre egen undervisning og arbeidspraksis. Innføringen av Digital skolehverdag innebærer en omfattende og kontinuerlig endrings- og læringsprosess for bærumsskolen som helhet og for den enkelte skole. For å nå målene i satsingen Digital skolehverdag er god opplæring av lærere og ledere et viktig suksesskriterium.

Kommunestyret vektla arbeidet med opplæringen av lærere og ledere innen digital kompetanse, og bruk av læringsbrettene i undervisningen, er avgjørende for læringsutbyttet til elevene.  

Involvere foreldrene
Det er også svært viktig at foreldre og foresatte har grundig innsikt i hvordan arbeidet med lærebrettene påvirker barnas læringsarbeid. Rådmannen bes derfor utarbeide et grundig informasjonsmateriell og rutiner for dette arbeidet.

Fortsatt følgeforskning
I januar 2015 startet fem skoler i et pilotprosjekt med gode resultater. Høsten 2016 ble ytterligere 10 skoler inkludert i pilotprosjektet.   

Det er avgjørende for Bærum kommune at satsingen er kunnskapsbasert.  Derfor vil satsingen fortsatt følges opp av uavhengig forskning som skal gi oss kunnskap om læring i teknologirike omgivelser og bidra til videre utvikling. Digital skolehverdag følgeforskes til og med skoleåret 2020-2021. Langtidsstudier vurderes i forbindelse med forskning finansiert over kommunens Forsknings- og innovasjonsfond.

Utrullingen
Nettbrettsatsingen blir utvidet til alle barne- og ungdomsskoler i Bærum kommune. Fra høsten 17 vil totalt 28 av 45 skoler i Bærum være omfattet av nettbrettsatsingen. · Digital skolehverdag fases inn i tre puljer: august 2017, januar 2018 og august 2018.

Les hele saken her.