Rådmannens orientering til Kommunestyret 21. juni om renovasjon i Bærum.

Renovasjon i Bærum
Orientering for Kommunestyret 21. juni 2017

Ordfører

RenoNorden overtok all renovasjon i hele Bærum 3. april i år. Vi har vært igjennom en innkjøringsperiode, samtidig som ny løsning med matsortering er distribuert til nesten halve Bærum.  Innbyggerne har bidratt med å melde fra om feil og mangler. Gjennom perioden har avvikene sunket fra et snitt i starten på nesten hundre per dag, til nå når vi har vært nede i mellom ti og tyve klager flere dager. Det er ikke søppelkaos i Bærum.

Kommunen har fulgt den økonomiske utviklingen i RenoNorden med bekymring. 7. juni sendte selskapet melding til børsen om ytterligere problemer. Dagen etter ble selskapet satt på børsens observasjonsliste. I perioden frem til 30. juni skal selskapet gjennomføre samtaler med sine banker og noen av kommunene med de største tapsbringende kontraktene. Bærum er en av disse kommunene.

Tilbakeblikk på kontrakten

Ordfører, jeg vil benytte anledningen til et lite tilbakeblikk på kontrakten vår med RenoNorden for å rydde noen misforståelser av veien. Kontrakten ble undertegnet 5. juli i fjor.  Kontrakten er på 7 år og 2 mnd – med et omfang på 147 mill kroner (og opsjon på ytterligere to år).

Det er korrekt at pris ble vektet til 80 pst. Kommunen definerte i tillegg en mengde kvalitative minimumskrav som gjelder utførelsen av oppdragene for å balansere vektingen av pris. Dette er f.eks. konkrete krav til kjøretøyene: om biogass, elektronisk tømmeregistering, øko-kjøringsprogram, og krav til organisering og arbeidsbestemmelser som omfatter; opplæring, arbeidstøy, lønns- og arbeidsvilkår m.m.

Jeg vil presisere at kommunen fikk ekstern bistand til å gjøre en vurdering av realismen i RenoNordens pristilbud.

I tillegg fikk kommunen foretatt en soliditetsanalyse av selskapet før inngåelse av kontrakt. Den gav oss ingen indikasjon på at det var noe feil med selskapet. Enkelte mener at vi burde lært av situasjonen med Veireno før vi inngikk kontrakt. Vår anbudsprosess og kontrakt var ferdigbehandlet fire måneder før Veireno startet i Oslo.

Etter at kontrakten trådte i kraft har det vært tett og god kontakt mellom kommunens renovasjonsavdeling og driftsmiljøet i RenoNorden.

Sikre trygg renovasjon i Bærum

Vi har, som sagt, vært klar over og fulgt med på selskapets anstrengte økonomi. Rådmannen har siden i vår forberedt en beredskap i tilfelle de økonomiske problemene i selskapet skulle eskalere.

Dette arbeidet ble intensivert da vi 8. juni ble kjent med den nye børsmeldingen og selskapets plassering på børsens observasjonsliste. Vi har i dag en forsterket arbeidsgruppe aktuelle fagmiljø blant annet representanter fra kommuneadvokaten, anskaffelsesenheten og Forurensing og renovasjon. Gruppens mandat er å gi rådmannen forslag til tiltak slik at Bærums innbyggere har en trygg renovasjonsordning nå og i fremtiden. Det er også dialog mellom Bærum kommune og RenoNorden om kontrakten.

I den situasjonen som har oppstått, kan det være ulike utfall:

  1. Kontrakten med RenoNorden videreføres som i dag
  2. Kontrakten blir avviklet av partene, eller en av partene
  3. Selskapet går konkurs og kommunen må iverksette ny løsning

Ordfører! Jeg håper på forståelse for at jeg ikke kan gå inn på de ulike alternativene av hensyn til de forhandlinger kommunen står overfor. Jeg skal nå kort kommentere noen aspekter ved de siste dagers medieoppslag.

«Minikonkurranse» med forhandling (og forbehold)

Fredag 16. juni gikk utlyste kommunen en såkalt «minikonkurranse» om renovasjonstjenester, med forhandling og forbehold. Dette dreier seg altså ikke om en ordinær anbudskonkurranse, men om en hasteprosedyre i tråd med § 13-3 første ledd bokstav e. Konkurransen er rettet mot et begrenset antall tilbydere, og med en begrenset responstid, og avtalen som eventuelt skal inngås er begrenset til en kort overgangsperiode. Siden vi henvender oss til et begrenset antall kjente leverandører har kommunen også valgt å forenkle konkurransegrunnlaget i forhold til konkurransen for et år siden for å spare tid både for leverandørene og oss.

Vi har vurdert det slik at tre tilbydere er tilstrekkelig til å sikre reell konkurranse. Samtlige leverandører som er invitert deltok i forrige renovasjonskonkurranse Bærum kommune utlyste for om lag ett år siden, og alle tre scoret der høyt på gjennomføringsevne. Valg av prosedyre har vært vurdert av Kommuneadvokaten, og den også fått støtte i mediene fra en fremtredende anskaffelsesadvokat Robert Myhre.

Beslutning om antall leverandører er tatt etter en avveining av hensynet til tilstrekkelig konkurranse og hensynet til den tiden kommunen har til rådighet. Dette er også årsaken til at andre leverandører ikke ble invitert inn i konkurransen. Skulle leverandører som ikke var med i forrige renovasjonskonkurranse blitt invitert, ville dette nødvendiggjort endringer i konkurransedokumentene og medført forsinkelser i prosessen.

Feilsendt epost

Kommunikasjonssjefen sendte en epost fredag kveld, som ikke skulle vært sendt. Hun og jeg beklager på det sterkeste det som har skjedd, særlig fordi det kan ha skapt et negativt inntrykk både av prosessen og anskaffelsen. La meg understreke: Anskaffelser håndteres av kommunens Anskaffelsesenhet sammen de aktuelle fagavdelinger.  Kommunens anskaffelsesarbeid holder et høyt nivå preget av høy integritet, med få KOFA-saker og kjennelser mot kommunen. Kommunikasjonssjefen har ingen kompetanse, rolle eller myndighet over kommunens anskaffelsesprosesser.

En samfunnskritisk oppgave

Dette er av de mest krevende situasjoner jeg kan tenke meg – en samfunnskritisk oppgave kan plutselig bli satt i spill. Derfor har dette rådmannens høyeste prioritet. Vi skal ha en trygg renovasjonsordning nå og i fremtiden.

Jeg håper det er forståelse for at vi ikke kan utdype handlingsvalg og konsekvenser i den nåværende situasjon. Saken vil i utgangspunktet håndteres innen rådmannens fullmakter. Vi skal holde politisk ledelse orientert om utviklingen i saken.

Det er naturlig at vi sammen politisk og administrativt vurderer hva vi kan lære av denne saken når situasjonen tilsier at vi kan se tilbake på disse dagene.