Formannskapet 19. april behandlet høringsuttalelse til fagetatenes innspill til Nasjonal transportplan for 2018 - 2029.

Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 er under utarbeidelse. Fagetatene (Avinor, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket) har utarbeidet et faglig grunnlag (plangrunnlag), som en del av beslutningsgrunnlaget for stortingsmeldingen som legges frem våren 2017,

Stortingsmeldingen skal ferdigstilles våren 2017.Stortingsbehandlingen av NTP 2018-2029 forventes i juni 2017.

Hovedpunktene i høringsuttalelsen er:

1. Hovedstadsregionen står overfor en høy befolkningsvekst i årene fremover. Nasjonal Transportplan 2018- 2029 må sikre en funksjonell hovedstadsregion og bygge opp under prinsippene for samordnet areal og transportplanlegging. Bærum kommune støtter prinsippene om at veksten i transportbehov må tas med kollektiv, sykkel og gange.

2. Nye samferdselsprosjekter må bidra til å nå både nasjonale og lokale klimamål. NTP må derfor sikre gjennomføring av følgende prosjekter:

a. Fornebubanen og ny metrotunell under Oslo

b. Ny E18 i Vestkorridoren som prioriterer sykkel, buss og bomiljøene langs korridoren og tilrettelegger for omfattende byutvikling i knutepunktene

c. Ny Ringeriksbane

3. Nytt veisystem i Vestkorridoren baseres på samordnet bolig, areal og transportplanlegging. Ny E18 inkluderer blant annet egen bussvei, hovedsykkelvei mellom Asker og Oslo. Tunnel under tettstedene åpner for tett arealutnyttelse nær kollektivknutepunkt, slik at fremtidig transportvekst kan løses med miljøvennlig transport, primært eksisterende jernbane. For flyt i busstrafikken i Østre Bærum er E18  avhengig av Gjønnesdiagonalen og utbedrede forhold fra Vollsveien til Lysaker.Videre utbygging av Fornebu er avhengig av at Fornebubanen og E18 (Vestre lenke) blir realisert.

4. Ny E18 må planlegges og gjennomføres som et sammenhengende prosjekt. Det er derfor viktig at finansieringen av etappe 1 ikke utsettes og at etappene fra Ramstadsletta til Asker sikres finansiering også i middels ramme.

5. Bærum kommunen legger til grunn at personbiltrafikken over Oslo grense ikke skal øke. Bomavgiftene på E18 vil bl.a medvirke til dette. Det forutsettes at statlige myndigheter vurderer nødvendig trafikkstyring etter at veianlegget er nedbetalt, slik at personbiltrafikken i byområdene ikke øker.

6. Veiprosjektene i fagetatenes plangrunnlag er beskrevet og vurdert etter samfunnsøkonomiske analyser. Bærum kommune vil påpeke at metodikken ikke er komplett. Blant annet fanger beregningene ikke opp reell verdi for forsinkelseskostnader, kollektivtransport, sykkeltransport og helsegevinster. Det ser heller ikke ut til at virkninger for regional og lokautvikling, som potensialet for byutvikling/knutepunktutvikling, er vektlagt.

Uttalelsen sendes til Akershus fylkeskommune, Samferdselsdepartementet og Oslo, samt kommunene og fylkeskommunen i Vestregionen.