Bærum kommune skal utarbeide en mobilitetsplan for å få kunnskap om hvordan vi kan få kommunens aktive befolkning til å øke bruken av sykkel og gange

70 % av bilreisene i Bærum er ikke jobbrelaterte, og det er derfor et betydelig potensial for å redusere bilbruk i kommunen. Det skal derfor utarbeides en plan for intern trafikk og mobilitet

For å sette inn best mulige tiltak for å nå klimamålene og redusere forurensning og støy, må kommunen ha oversikt over innbyggernes reisemønster og hva som ligger til grunn for valg av transportmiddel.

Mobilitetsplanen blir et viktig verktøy i arbeidet med å legge til rette for at veksten i persontrafikken skal skje med gange, sykkel og kollektiv.