Den langsiktige driftsanalysen og investeringsplanen (LDIP) 2018 - 2037 viser hvilke investeringskostnader og finansieringsbehov som vil være nødvendige i en 20-årshorisont. LDIP er sentral for å kunne møte de økte behovene knyttet til befolkningsvekst, demografisk utvikling og endrede krav til kommunen.

Forannskapet 14. februar 2017 behandlet Den langsiktige driftsanalysen og investeringsplanen (LDIP) 2018 - 2037. Denne versjonen av LDIP er en lettere rullering som tar hensyn til 1) nytt inntektssystem som ble vedtatt høsten 2016 og 2) innarbeiding av høyt prioriterte behov innen idrett og kultur. 

Planen er basert på oppdatert behovsanalyse for barnehager, høringsutkast for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger og ny hovedplan for vann og avløp. Videre foreslås rehabilitering av Kommunegården tatt ut av investeringsplanen fordi Bærum kommunes pensjonskasse overtar ansvaret, 180 mill.   

Stresstester på driftsanalysen - fire scenarier

Scenarioene er som følger:

  • Inntekts svikt opp mot 4 prosent i 20 - årsperioden
  • En renteøkning på 2 prosentpoeng utover forutsetningene i driftsanalysen
  • Høyere investeringstakt de siste 10 årene (lik gjennomsnittlig investeringsnivå 2018 – 2027) ·
  • Effekten av å fremskynde utbyggingen av A vtjerna til 2030

Rekkefølge - utbygging

  • Fornebu bygges ut fortløpende. 
  • Sandvika bygges ut fortløpende. Utbygging i Sandvika Øst kan påstartes innenfor eksisterende kapasitet i sosial infrastruktur. 
  • Utbyggingen av Fossum startes i tidsrommet 2030–2036. 
  • Avtjerna er i investeringsplanen og beregningene forutsatt realisert som ble vedtatt som langsiktig utbyggingsområde realiseres etter planperioden for LDIP, men Avtjerna som utbyggingsområde og konsekvensene av en eventuell fremskynding av boligbygging til 2030 er drøftet særskilt. 

Idrett og kultur

Siden forrige LDIP er følgende prosjekter innen idrett og kultur innarbeidet i investeringsplanen:
· Nadderud stadion
· Ny svømmehall på Rud
· Fleridrettshall ved Eikeli videregående skole.

Fremtidig rullering og revisjon

LDIP  har vært rullert årlig og vil revideres på nytt primo 2018 med utgangspunkt i ny vedtatt arealplan og ny kommunedelplan for Fornebu samt ny vedtatt klimastrategi. Deretter planlegges rullering av LDIP annet hvert år med politisk sak tidlig på året, oftere dersom spesielle forhold tilsier det.