Kommunestyret 22. juni behandlet kommunereformen på bakgrunn av Stortingets beslutning om at alle kommuner skal vurdere fremtidig kommunestruktur innen 30. juni 2016.

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

  • Bærum kommune tar til etterretning at Asker, Røyken og Hurum ikke ønsker å inkludere Bærum i et videre samarbeid om en felles kommune. Bærum som egen kommune er et godt alternativ både når det gjelder tjenesteyting, myndighetsutøvelse og rollen som sterk samfunnsutviklingsaktør.

  • Bærum kommune vil konsentrere det videre arbeid rundt regionreformen og oppgavefordelingen mellom de ulike nivåene. Med Bærums beliggenhet og nærhet til hovedstaden er det naturlig å se Bærum som en del av et større hovedstadssamarbeid. Bærum kommune vil følge opp de initiativ som kommunen har tatt for et tettere samarbeid med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

  • Bærum kommune vil holde døren åpen for drøftinger dersom nabokommuner i Akershus eller Buskerud skulle være interessert.

Se hele redegjørelsen her.