Formannskapet 18. oktober besluttet å starte en prosess for å innhente innspill til Klimapanelets anbefalinger.

Klimapanelet, som ble ledet av Jens Ulltveit-Moe la frem sin rapport med anbefalinger til tiltak for en klimaklok kommune 13. oktober 2016.

Klimapanelets rapport skal legges til grunn for den videre behandling av det grønne skiftet i Bærum kommune. Det skal legges opp til en aktiv innbyggermedvirkningsprosess. Metoder for involvering av innbyggerne kan f.eks. være gjennom sosiale medier, folkemøter, workshops, dialogmøter, referansegrupper, innbyggerpanel, spørreundersøkelser m.m.

Formannskapet fattet følgende vedtak:

  • Rådmannen bes gjennomføre en prosess for innhenting av innspill til Klimapanelets råd.
  • Rådmannen bes videre legge til rette for innbyggermedvirkning hvor også politikerne kan delta.

Les mer om Klimaklok kommune her.