I 2016 behandlet Klagenevnden 164 saker. Hovedtyngden av saker kommer fra skole, sosiale tjenester og kommunale boligsaker og startlån.

Klagenevnden fattet 147 enkeltvedtak;

 • I 16 klagesaker ble vedtaket opphevet og tilbakesendt administrasjonen for ny behandling – elevpermisjoner, kommunal bolig og tekniske tjenester.
 • I tre klagesaker ble vedtaket opphevet og klagen tatt tilfølge – barnevern/ oppreisning, skoleplass og parkering for forflytningshemmede.
 • To klagesaker ble trukket av klageren – startlån og skoleplass.
 • En klagesak ble avvist på formelt grunnlag (ikke enkeltvedtak) – privat botilbud.
 • 35 klagesaker ble ikke tatt til følge 
 • 61 klagesaker ble oersendt til fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette er saker hvor Klagenevnden opprettholdt administrasjonens vedtak. Av disse er  36 saker ferdigbehandlet hos Fylkesmannen.

Fordelingen av saker

 • Sosiale tjenester 30
 • Kommunale boliger 18
 • Startlån/tilskudd/kommunal bostøtte 19
 • Pleie/omsorg 20 (omfatter blant annet avlastning, omsorgslønn)
 • Barnehager 8
 • Skole 42 (omfatter blant annet tildeling av skoleplass, elevpermisjoner, psykososialt miljø)
 • Barnevern/oppreisning 3
 • Parkering for forflytningshemmede 2
 • Tilskudd til kulturformål 1
 • Teknisketj.- tilkoblingvann, ledningsnedleggelse 4

Les hele årsrapporten her