Formannskapet 17. januar vedtok at Bærum kommune avgir en høringsuttalelse til planprogrammet for Ringeriksbanen.

Bærum kommune mener Ringeriksbanen vil bidra til å knytte Ringeriksregionen nærmere Oslo og Bærum og dermed dempe presset på hovedstadsområdet.

Bærum kommune mener planprogrammet må legge grunnlag for å diskutere utvikling av Avtjerna i en regional sammenheng. Området har et stort utbyggingspotensial og kan i et langsiktig perspektiv bli et viktig avlastningsområde for boligbygging i både Bærum og regionen. Ved en dagsone og fremtidig stasjon nær Avtjerna vil Ringeriksbanen representere et attraktivt transporttilbud og bygge opp under en klimaklok arealutvikling ved Avtjerna.

Bærum kommune ber om at videre alternativsutredninger må omfatte dagsone og fremtidig stasjon nær Avtjerna.

Tanumplatået og Hornimarka innehar store verneinteresser. Konsekvenser av eventuelle tverrslag med massehåndtering og transport i dette området må utredes. Inngrep må minimeres til et absolutt minimum. Dersom fremdriftshensyn og anleggstekniske forhold tillegges så stor vekt at ekstra tverrslag/masseuttak i Hornimarka /Tanumplatået fører til uopprettelig skade på kulturmiljø og biologisk mangfold, må fremdriften stanses og utredes på ny før prosjektet kan igangsettes i området.

Det bør fremkomme i planprogrammet at Kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka, vedtatt 2015, legges til grunn for planarbeidet. Vedtakshistorikk i Bærum kommunes politiske organer bør også fremkomme.

Tverrslag, massehåndteringsområder og eventuelle anleggsveier må legges på en mest mulig skånsom måte slik at bosatte, landskap, natur- og kulturmiljø hensyntas. Veier som nyttes i anleggsperioden må istandsettes etter anleggsdrift.

Det må legges stor vekt på avbøtende tiltak og istandsetting knyttet til massehåndtering og massetransport med fokus på naturmiljø, friluftsliv, trafikksikkerhet, støy- og støvtiltak.

Alternativer til åpen byggegrop på Jong må utredes.

Planlegging av mulig utvidelse av Sandvika stasjon må gjøres i nært samarbeid med kommunen.

Høringsuttalelsen sendes til Jernbaneverket. Høringsuttalelsene til Skui vel og Rønningen gård vedlegges kommunens høringsuttalelse.