Formannskapet 13. juni behandlet kommunens høringssvar til Sosial- og arbeidsdepartementets forslag til forskrift om arbeidstid for avlastere.

Tittel:

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere

 

Bærum kommune vil berømme departementet for å ha vist vilje til å finne en løsning på en vanskelig sak og at det foreligger et forslag til forskrift så raskt. Både fra et brukerperspektiv og et tjenesteperspektiv, vil det skape trygghet og forutsigbarhet at deler av avlastnings- og besøkshjemsordningene som er etablert kan videreføres.

Vedrørende pkt 4.2.2 Forskriftens bestemmelse om arbeidstid

Bærum kommune legger til grunn at forslaget innebærer at en avlaster som hovedregel skal være ansatt i kommunen. Vi forstår vi det slik at det skal være mulig å kombinere en stilling som avlaster med en annen stilling i kommunen, og at dette betegnes som to adskilte stillinger.

Forslaget innebærer at det vil kunne være mulig å være ansatt som avlaster med sammenhengende 48 timers vakt uten at dett utløser overtidsbetaling. Dette i tillegg til å være ansatt i en annen stilling i kommunen. Arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes over seks uker slik at den ikke overstiger 60 timer i gjennomsnitt. Det maksimale en avlaster kan jobbe en enkelt uke er 88 timer. Overtid utløses kun dersom det jobbes mer enn 100 % stilling i den ordinære stillingen.

Bærum kommune ser at dette forslaget vil forutsette at arbeidsgiver må ha god kontroll på medarbeiderens ukentlige arbeidstid i begge stillingene. Når det gjelder daglig hviletid, foreslås dette løst ved at deler av en lang vakt på 48 timer vil være passivt arbeid. Dette er en viktig forutsetning for å kunne innvilge en så lang vakt. Departementet foreslår hviletid på 16 timer før og etter en avlastningsperiode på 24 timer.

Bærum kommunen ser at denne hviletidsbestemmelsen vil kunne by på utfordring i situasjoner der en person har 100 prosent ordinær stilling i kommunen i tillegg til å være avlaster, dersom familien har behov for helgeavlastning på 48 timer. Hvis arbeidstakeren har ordinært dagarbeid, vil arbeidstidens slutt på fredag være kl 16.00 og start mandag kl 08.00. Dette vil gjelde en stor del av kommunens avlastere som i dag er ansatt i barnehage eller på Haug ressurssenter. Departementets forslag vil innebære at helgeavlastningen maksimalt kan være 32 timer for en avlaster i full stilling.

For medarbeidere i døgnbasert turnus i sin ordinære stilling, vil det kunne by på utfordringer med den maksimale grensen på 88 timer på en enkelt uke. Dersom arbeidstaker etter turnusen er satt opp med for eksempel 45 timers arbeid, må avlastningen i helgen begrenses til 43 timer.

For å imøtekomme forpliktelsen om hviletid, kan en ikke organisere og opprettholde dagens system for helgeavlastning for avlastere som har en annen stilling i kommunen som nevnt i eksemplene over. Konsekvensen blir at en må ha flere avlastere på hver familie, eller at familiene får vedtak om færre timer avlastning i helgen. Dette vil være en ulempe for de familier det gjelder.

Forslaget til forskrift løser ikke utfordringen med kombinasjon av 100 prosent stilling og avlastning fullt ut. Kommunen ber om at departementet revurderer hvorvidt utfordringene for eksempel kan løses ved at det ikke kreves 16 timers arbeidsfri periode både før og etter avlastning som overstiger 24 timer.

Kommunen registrerer at det etter departementets vurdering er usikkert om en lengre arbeidsperiode enn 48 timer, slik avlastning er organisert i dag, er mulig innenfor direktivets krav til hvile. Det er positivt at departementet vil fortsette å utrede dette spørsmålet, og arbeide med løsninger som kan gi enda større muligheter for fleksibilitet, inkludert ferieavlastning. Kommunen ber om at dette arbeidet gis høyeste prioritet, især av hensyn til brukerne.