Formannskapet 15. desember gav tilslutning til forslag om å gjennomfører en vurdering av ny 10 parallell ungdomsskole, lokalisert enten til der skolene Hauger eller Gjettum ligger i dag eller ved bruk av Dønski videregående skole.

Hauger ungdomsskole og Gjettum ungdomsskole, som er den nærmeste naboskolen, er relativt små skoler. Bygningsmessig tilstand og paviljonger på Gjettum ungdomsskole tilsier at det også her kommer omfattende bygningsmessige tiltak etter hvert. Foreløpige vurderinger tilsier at det kan være mulig å erstatte både Hauger ungdomsskole og Gjettum ungdomsskole med ny 10 parallell fremtidsrettet ungdomsskole. Skolen kan tenkes lokalisert til enten der Hauger skole eller Gjettum skole ligger i dag, eller ved Dønski videregående skole  om kommunen blir eier av denne.

Rådmannen fremmer egen sak med vurderinger av ulike alternativer i løpet av våren 2016.