En ny foreldreundersøkelse viser at det i all hovedsak står bra til i kommunens barnehager. Barnets trivsel i Bærums barnehager får en skår på 4,8 av 5 mulige.

Det samlede tilsynet synes tillitsvekkende. Kommunen har en aktiv internkontroll med barnehagene og fungerende klageordninger for både det fysiske og det psykososiale miljøet.

De kommunale barnehagene får noe dårligere skår enn de private i foreldreundersøkelsen. De to viktigste årsakene til dette er standarden på lokalene og mattilbudet.

Kommunestyret 29. mars 2017 tok Kontrollutvalgets rapport til orientering, og oversender den til Hovedutvalg barn og unge (BAUN). BAUN foretar en vurdering av kostpenger, sett i lys av tiltak mot barnefattigdom i Bærum kommune, herunder om matpenger skal inngå som en del av redusert betaling.