Formannskapet 29. november gav tilslutning til planprogrammet for Fornebu-utbyggingen. Planprogrammet tydeliggjør utredningsbehov og det tematiske omfanget av arbeidet med revisjon av kommunedelplan 2 for Fornebu.

Gjeldende kommunedelplan 2 for Fornebu ble vedtatt i 1999. Kommunestyret vedtok 27.april 2016 at det skal igangsettes revisjon av kommunedelplan 2 for Fornebu med tanke på økt utnyttelse.

Videre planlegging på Fornebu må legge opp til bærekraftig byutvikling rundt kollektivknutepunkt. All vekst i transportbehov skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

«Fornebu 2035 - kommunedelplan 3»
Dokumentet som skal utarbeides skal ivareta både utbygging og utvikling av lokalssamfunnet. Det skal være førende for de valg og prioriteringer som må foretas underveis og ha perspektiv mot 2035.

I hovedsak videreføres plangrepet i kommunedelplan 2, og prinsippet om arealfordelingen mellom grøntområder og utbyggingsområder videreføres.

Hovedgrep:

  • Et godt plangrep som legger til rette for bymessige kvaliteter
  • En bærekraftig og klimaklok utvikling med høye miljøambisjoner
  • Videreutvikle eksisterende grønnstruktur og styrke grønnstrukturen som møteplass og aktivitetsarena
  • Tilrettelegge for et godt samfunn med et mangfold og variasjon i fritids-, kultur- og tjenestetilbud
  • Bærekraftig og attraktiv næringsutvikling

Planen skal videre sikre:

  • Tilstrekkelige arealer til sosial og teknisk infrastruktur, og sikre at tilbud blir etablert og ivaretatt H
  • Høy kvalitet på bebyggelse og uteareal hva gjelder arkitektur og materialbruk
  • God bokvalitet
  • God utforming av gaterom og grønnstruktur som gjør det attraktivt å gå

Formannskapet vedtok også at det gjennom planleggingen skal det vurderes hvordan Fornebus unike naturmiljø og biologiske mangfold best kan sikres.