Bærum kommune anmoder om igangsetting av Fornebubanen fra bærumsdelen snarest mulig, uavhengig av reguleringsprosessen i Oslo. Dette bIe vedtatt forbindelse med Kommunestyrets behandling av Fornebu-Lysaker metrotrasé, delområde Lysaker stasjon kommunestyre 27. april.

Planforslaget for delområdet mellom Fornebu og Lysaker (vest for stasjonen) ble vedtatt i Kommunestyret den 17. juni 2015. I denne områderegleringen behandles området ved Lysaker stasjon.

Kommunestyret sluttet seg til et forlag som innebærer at Thons utbyggingsarealer (hotell) er tatt ut av planen til fordel for større arealer reservert til offentlige samferdselsformål. I alternativet er det også lagt inn en bredere kantsone for elva, samt andre tilpasninger for å ivareta elvemiljø og flomutfordringer i tråd med merknader til høringen.

Hele saken og dens dokumenter finner dere her.