Kommunestyret behandlet Eierskapsmeldingen for Bærum kommune i møte 16. mars.

Eierskapsmeldingen legger, sammen med eierstrategien for det enkelte selskap, grunnlaget for kommunens utøvelse av sin eierskapspolitikk. Hensikten er å bidra til en helhetlig og god politisk styring og kontroll av både selskapene og hvordan de samvirke med kommuneorganisasjonen, samt gi rammer for hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap.

Mens eierskapsmeldingen legger det overordnede grunnlaget for hvordan kommunen ønsker å forvalte og utøve eierskap på tvers av selskaper, redegjør eierstrategiene for formålet kommunen har med sitt eierskap av selskapet, samt fastsetter overordnede målsettinger og tydeliggjør eiers krav og forventninger til selskapet og selskapets styre.

Vedtak:

  1. Eierskapsmeldingen vedtas slik den fremkommer av vedlegget med Eierutvalgets presiseringer.
  2. Eierskapsmeldingen oppdateres ved behov og rulleres første gang innen andre halvdel av 2017. Deretter rulleres den hvert 4. år og innen første år av ny kommunestyreperiode.

Eierskapsmeldingen med alle tilhørende dokumenter finner du her.