Det planlegges etablering av et nytt bofellesskap for personer med demens med 158 plasser etter modell fra De Hogeweyk demenslandsby i Nederland på kommunens tomt i Dønskiveien 39-47.

Formannskapet 6. september behandlet saken som forankrer konseptet med ambisjonsnivå og kvaliteter, samt beskrivelse av gjennomføringsmodell, kostnadsanslag og stipulert fremdrift for bygging av bofellesskap for personer med demens i Dønskiveien 39-47.

Bygningsmassen og anlegget rundt vil ha et bruttoareal på ca.16 000 m2 med gode uteområder for brukergruppen. Det legges opp til to ulike «omsorgsnivåer» i prosjektet. 136 boenheter i bofellesskap, og 22 forsterkede demensplasser.

Tilskudd fra Husbanken er en forutsetning for gjennomføring av prosjektet. Det har vært tett dialog og involvering med Husbanken som er positive til nåværende løsning.

I konseptfasen er kalkyler og risikoanalyse gjennomført, og det anslås behov for kr. 697 mill. I forslag til Handlingsprogram 2017-2020 er det derfor lagt inn forslag om å øke reservert ramme til kr. 697 mill. Det er usikkerheter knyttet til kostnadene, og kostnadsramme vil i tråd med investeringsreglementet fastsettes etter at planleggings/anskaffelse er gjennomført.

Prosjektet vil gjennomføres med en modell basert på samspill med forskjellige aktører (entreprenør/rådgiver/bruker/byggherre). Modellen legger til rette for at man utarbeider et best mulig prosjekt i samarbeid  i en forprosjektfase for så å låse løsning og kostnader før man igangsetter bygging.

Formannskapet sluttet seg til konseptet. Det legges frem egen sak etter gjennomført planlegging/anskaffelse for fastsettelse av kostnadsramme og fremdrift.

Les saken her.