Kommunestyret 7. desember vedtok budsjett for 2017 og Handlingsprogram 2017-2020.

Budsjettet for 2017 har en samlet driftsramme på 9 milliarder kroner. Budsjett og handlingsplan er innrettet på å møte fremtidens utfordringer.

Styrking innen barn og unge
Under den politiske behandlingen er det vedtatt en rekke tiltak overfor barn og unge med styrking av blant annet helsesøstertjenesten, tilbudet til evnerike elever og kompetanseløft for "tidlig innsats". 

Bistand og omsorg
Budsjettet øker med omlag fem millioner kroner til arbeid mot ensomhet og for frivillighet. Unik-satsingen til sykehjemmene, hverdagsmestring og terapispising  er sentrale påplussinger. 

Miljø, idrett og kultur
Det er vedtatt økt tilskudd til idrettsaktiviteter for personer med nedsatt funksjonevne. Det er også besluttet en stillingsressurs til oppfølging av ulovlighetskontroll innenfor bygg.

I tillegg er det satt av investeringsmidler til blant annet følgende tiltak: Bærum kommunes "Miljøfond", svømmehall på Rud, skytehall/pistolbane, planfritt kryss Eiksveien/ny gang- og sykkelvei, utredning Fornebu kirke.

Forsknings- og innovasjonsfond

Det skal avsettes 10 mill kroner per år til et forsknings- og innovasjonsfond. Fondet skal bidra til å bygge kontakt og samarbeid mellom kommunen og eksterne kunnskaps- og forskningsmiljøer. Det skal legges vekt på sosialt entrepenørskap, forskning på velferdsutfordringer og bidrag til at det startes grønne bedrifter i Bærum.

Spesielle satsninger i 2017 

  • Trygg-satsingen for inkluderende oppvekst og læringsmiljø
  • Frivillighet og sosialt entreprenørskap
  • Tiltak for en klimaklok kommune
  • Bærum i verden