Kommunestyret 16. desember 2015 vedtok anmodningen om å ta imot og bosette 280 flyktninger i 2016, hvorav 65 er enslige barn og unge. Kommunestyret sluttet seg også til plantallene for 2017.

Bærum kommune mottok  23. november 2015 anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å bosette 280 flyktninger i 2016, hvorav 65 enslige barn og unge. Tallet inkluderer ikke familiegjenforening.
IMDIs plantall for 2017 omfatter 330 flyktninger (for eksempel familiegjenforente), hvorav minst 100 enslige barn og unge. 
Egen sak om utviklingsbehov
Rådmannen vil i løpet av første halvår 2016 fremme en sak om utviklingsarbeid med sikte på langsiktig omstilling for å ruste kommunen for de oppgavene som en varig økt tilstrømming av flyktninger kan medføre for kommunen. Rådmannen vil også redegjøre nærmere for hvordan bosetting av enslige mindreårige kan løses.
Bosetting i kommunen
Det ble under debatten understreket at bosettingen bør fordeles over hele kommunen.