Kommunestyret 31. august behandlet kommunens arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Saken omhandler også bosetting av enslig mindreårige flyktninger og skoletilbud.

Bærum kommune har lykkes godt med integreringsarbeidet. For å opprettholde gode resultater og imøtekomme fremtidig bærekraft, må innsatsen videreutvikles og fornyes. Det er igangsatt et langsiktig utviklings -og omstillingsarbeid.

Det har vært gjennomført et omfattende og langsiktig utviklingsarbeid i kommunen. Dette arbeidet har hatt fem hovedfokus:

1. Brukerreisen: Flyktningenes egne innspill om sin situasjon etter at de kom til Norge har bidratt vesentlig til ny innsikt til hva som kan gjøres bedre.

2. Organisering av flyktning- og integreringsarbeidet i kommunen.

3. Tiltak rettet mot arbeid og språk: Det skal blant annet utvikles en helhetlig plan for hver flyktning. Det skal også etableres en arbeidsgiverpool, med relevante praksisplasser og arbeidsplasser, samt en praksiskoordinator som aktivt jobber ut mot bedrifter for å skaffe plasser.

4. Enslige mindreårige flyktninger: Skoletilbud og opplæring skal være et fundament og et grunnlag for mestring, selvhjulpenhet og livslang læring.

5. Frivillighetens rolle: samarbeid mellom den enkelte, arbeidsliv, kommunen og det frivillige. Frivillighetens rolle i integreringsarbeidet er viktig. Bærum kommune skal arbeide videre for et bedre mottakerapparat for å ivareta og videreutvikle samarbeidet med frivillige i integreringsarbeidet.

Det arbeides med å konkretisere en rekke kvalitets og effektivitetsmål, som skal følge opp det nye utviklingsarbeidet.

Kommunestyret besluttet å be rådmannen legge frem en sak om totaløkonomien knyttet til flyktning- og integreringsarbeid i perioden 2016-2020 til høsten, og en orientering om hvordan frivilligheten kan systematiseres og styrkes.