Bærum kommunes digitaliseringsstrategi «ETT Bærum – digitalt førstevalg» ble vedtatt i Kommunestyret 29. mars.

«ETT Bærum – digitalt førstevalg» er en kommuneovergripende strategi som innebærer økt grad av fellessatsinger. Ett felles grep er nødvendig for å tilfredsstille føringene fra Regjeringen så vel som å tilfredsstille kommunens egne mål.

«ETT Bærum»innebærer mulighet for sammenkobling av tjenestene til fordel for innbyggere, bedrifter, foreninger og frivillige. Dette skaper gevinster som ikke tidligere har vært mulig. 

Gjennom « ETT Bærum – digitalt førstevalg» vil innbyggerne:

 • oppfatte Bærum kommune som EN samordnet organisasjon
 • ikke bli spurt på nytt om informasjon vi allerede har
 • få tilbud om rettighetsfestede tjenester der søknad strengt tatt ikke er nødvendig
 • få umiddelbart vedtak på enkle søknader
 • få tjenester som henger sammen på tvers av kommunens interne organisasjon
 • få tilgang på kvalitetssikret informasjon og tjenester som grunnlag for selvhjelp, mestring og hjelp for å gjøre gode valg
 • få innsyn i kommunens arbeidsprosesser ha fullt innsyn i all informasjon om seg selv innenfor lovbestemte begrensninger
 • få mulighet til å samtykke om bruk av informasjon om seg selv innenfor lovbestemte begrensninger og rett til å involvere nærstående

Gj ennom « ETT Bærum – digitalt førstevalg » vil bedrifter:

 • få tilgang til effektive saksbehandlingsprosesser
 • får umiddelbare vedtak på enkle søknader k unne delta i samskaping
 • få datagrunnlag for utvikling av nye produk ter og tjenester

Gjennom «ETT Bærum – digitalt førstevalg» vil kommunens foreninger og lag:

 • få enklere tilgang på kommunes infrastruktur (idrettshaller, skoler, uteområder, osv.)
 • bli invitert til samskaping
 • få datagrunnlag for utvikling av nye aktiviteter 

Hele digitaliseringsstrategien.