Barnehageanalysen for 2016 - 2035 vedtatt av Kommunestyret 1. mars 2017.

Analysen gir en overordnet oversikt over forventet behov for barnehageplasser i kommende 20-års periode. Det fremgår også hvordan barnehagekapasitet bør bygges ut for å dekke behovet i de ulike delene av kommunen. Analysen skal legges til grunn for videre utredning og prosjektering av nye barnehageprosjekter.

Den videre planlegging av kapasitetsøkninger innenfor barnehagesektoren skal skje med basis i følgende føringer:

  • Kapasitetsøkninger skal så langt det er mulig lokaliseres til områder med kapasitetsutfordringer.
  • Utbygging av nye barnehager skal fordeles hensiktsmessig mellom kommunen selv og private aktører.
  • Det gjennomføres egne konseptutredninger for ny Helset barnehage, Belset barnehage, Solberg barnehae og Østerås barnehage.

Les hele Barnehageanalysen 2016-2035