Kommunestyret 25. mai 2016 tok årsrapporten til Bærum kommunes klagenevnd til orientering.

Klagenevnden skal styrke rettssikkerheten til innbyggerne og kan overprøve enkeltvedtak som administrasjonen har fattet.

Klagenevnden behandler:

  • sosialsaker (NAV): økonomisk støtte til husleie, strøm eller livsopphold.
  • skolesaker: skoleplass, elevpermisjon, det psykososiale miljøet for elever og mobbing, gjesteelevsgaranti, spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.
  • helsesaker: krav om etteroppgjør eller sluttoppgjør etter opphold i institusjon, egenandel, omsorgslønn, aktivitetstilbud, brukerstyrt personlig assistent, avlastning.
  • barnehagesaker: barnehageplass, tilskudd.
  • bolig: kommunal utleiebolig, startlån.

 

Klagenevnden behandlet 191 saker i 2015. 18 av disse er behandlet i flere møter, slik at totalt 173 enkeltvedtak ble fattet i 2015. Dette er en nedgang fra 2014, da antall saker var 215.

Flest saker var det innen skole (78), deretter sosiale tjenester (30) og Startlån/tilskudd/kommunal bostøtte. Se den totale fordelingen i årsrapporten. Skole har hatt en økning de siste årene, som antakeligvis skyldes at flere skoler har kapasitetsproblemer, endring av skolekretser, og innstramming i innvilgelse av elevpermisjoner.   

Klagenevnden er politisk, ledes av Torill H. Heggen (H) og har fem medlemmer.

Et forslag om å legge frem en sak for Hovedutvalg for barn og unge om evaluering av elevpermisjonsreglene ble vedtatt i kveldens kommunestyremøte. 

Les hele årsrapporten (pdf)