Formannskapet 2. mai 2017 vedtok Rådmannens forslag til bedre utnyttelse av arealene i Rådhuset.

Bærum kommune ønsker å utnytte bygningene kommunen har til disposisjon på en bedre og mer effektiv måte. Både for å kunne samarbeide bedre på tvers av områdene, og for å redusere energibruk, klimafotavtrykk og administrasjonskostnader.

Hovedgrepene er blant annet at kontorarbeidsplassene endres fra cellekontorer til aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser, som innebærer arbeidsplasser i åpne løsninger, men med faste plasser. Dette gjelder også for ledelsen, inkludert Rådmannen og kommunaldirektørene. Møteromsfasilitetene løses i en egen fløy for å skape bedre sikkerhet og logistikk for besøkende. 

Endringene vil innebære at det blir kontorplass til ca. 150 medarbeidere, ca. 70 flere enn i dag.