Kommunestyret 31. august behandlet Bærum kommunes anskaffelsesstrategi. Kommunen kjøper varer og tjenester for om lag 2,3 mrd kroner hvert år, og er en stor innkjøper som skal fremstå profesjonell.

Kommunestyret vedtok revidert anskaffelsesstrategi og understreker at kommunens samfunnsansvar og miljøambisjon må være tydelig. Kommunestyret ba rådmannen foreta en gjennomgang og vurdering av skien-modellen, krav om lærlinger og sporbarhet.

I tillegg endres grenseverdiene for innkjøpsansvar. Tjenesteleder gis ansvar for anskaffelser under 100 000 kroner, og anskaffelsessjefen har prosessansvar for alle anskaffelser over 100 000 kroner.

Rådmannen har igangsatt en rekke tiltak i løpet av det siste året for å sikre riktig utførte innkjøp.  Tiltakene som er iverksatt skal sikre:
- mer lovmessige anskaffelser
- effektiv organisering, styring og kontroll
- effektiv og profesjonell gjennomføring av anskaffelsesprosesser for å oppnå besparelser
- økt lojalitet til inngåtte avtaler Rådmannen har gjennomført en overordnet evaluering av strategien.

Det er ikke gjort prinsipielle endringer av strategien i forbindelse med denne revideringen, men det er endringer på enkelte punkter. Det er blant annet behov for å knytte strategien tydeligere mot kommunens energi- og klimaplan og det igangsatte arbeidet med «Klimaklok kommune». Blant annet er kommunen søke å anskaffe nullutslippsbiler ved anbud og anskaffelser for alle biler når krav til rekkevidde er mindre eller lik 300 kilometer.