Beslutningsprosessen for ny E18 omfatter Nasjonal transportplan (NTP), Statens Vegvesens planprosesser og kommunale planprosesser. Stortinget behandler også saker om det nye veisystemet i forbindelse med de årlige statsbudsjettene. Stortinget behandler i tillegg enkeltsaker, blant annet bompenger.

Nasjonal transportplan (NTP)

19. juni 2017 vedtok Stortinget Nasjonal Transportplan for 2018-2029. Planen inkluderer ny E18 gjennom hele Vestkorridoren.

Det er satt av 5,6 milliarder kroner til E18 fra Lysaker til Drengsrud i planen, og det er lagt opp til fullføring av hele strekningen innen 2029. Prosjektet forutsetter også bompenger fra Oslopakke 3 og egen bompengefinansiering.

Planen legger opp til en helhetlig og sammenhengende utbygging av E18 i Asker og Bærum. Hele strekningen fra Lysaker til Slependen bygges ut mest mulig rasjonelt, uten unødig opphold, og uten fordyrende midlertidige løsninger og ulemper for trafikanter og naboer.

Se alt om Nasjonal Transportplan