Områdereguleringen for E18-korridoren Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes - Fornebu ble vedtatt av Kommunestyret 31. mai 2017. Lysaker med kollektivknutepunktet er en egen planprosess i regi av Statens Vegvesen.

De viktigste elementene Lysaker–Ramstadsletta:

  • E18 økes fra 2+3 til 3+3 gjennomgående felt på mesteparten av strekningen. Fra Oslo grense er et samme antall felt som i dag.
  • 500 meter lang tunnel (lokk) ved nedre Stabekk. Tunnel på ca. 2 km fra Strand til Høvik - blir dagens E18 lokalveg som gir atkomst til ny E18
  • Egen bussvei på strekningen Lysaker–Ramstadsletta knyttes til kollektivfeltene i Oslo
  • Ny bussterminal på Lysaker
  • Gjennomgående sykkelveg på hele strekningen. Fortau der den vil benyttes av fotgjengere
  • Bærumsdiagonalen fra E18 ved Strand til Bærumsveien ved Gjønnes

Områderegulering Lysaker - Ramstadsletta

Områdereguleringen for Lysaker - Ramstadsletta, med tverrforbindelsen mellom Gjønnes og Fornebu. En innsigelse fra Oslo kommune ble behandlet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Innsigelsen ble ikke tatt til følge.

 Etapper og delstrekninger

Lysaker kollektivknutepunkt er en planprosess som gjennomføres av Statens vegvesen. Følg prosessen på vegvesen.no.

Vestre lenke blir en ny veiforbindelse mellom E18 og Fornebu. Denne veistrekningen omtales ofte som Bærumsdiagonalen - Gjønnes til Fornebu.

Vei i tunnel fra Strand til Gjønnes (Bærumsdiagonalen). 

Bærumsdiagonalen fra Gjønnes til E18 vil avlaste Bekkestua og Stabekk for gjennomgangstrafikk og gi bedre rammer for sentrumsutvikling.