Sjøfronten

Arealer langs sjøfronten vil kunne utvikles til nye formål, når ny E18 står ferdig rundt 2030. Sandvika sjøfront består bl.a av delområdene Kjørbo, Kadettangen, Sandvika, Lakseberget og Sjøholmen.

Hva menes med Sandvika sjøfront?

Store utbyggingsplaner fører til at Sandvika etter hvert vil bestå av flere bydeler. Sjøfronten er foreløpig benevnt som en «bydel». Den nye bydelen strekker seg fra Bjørnsvika/Kjørbo i vest til Sjøholmen i øst.

Sjøfronten

I Kommuneplanens arealdel er Sandvikas sjøfront vist som et langsiktig byutviklingsområde. 

Se kommuneplan arealdel kart her

Om «Prinsipper for utvikling av Sandvika sjøfront»

I gjeldende kommunedelplan for E18 Lysaker – Slependen er E18 lagt i tunnel under Sandvika, og dagens E18-trasè skal erstattes av et mindre omfattende lokalveisystem. Statens vegvesen har høsten 2020 startet opp forberedende arbeider for kommende reguleringsplan for E18.

Utviklingen av sjøfronten i Sandvika har et langsiktig tidsperspektiv. Bærum kommune har behov for en overordnet planmessig avklaring som viser trinnvis utvikling før og etter ny E18. Kommunen trenger å vite hvordan dette langstrakte sjøfront området bør «møte» ny lokalvei, men også hvordan overgangen mellom sjø og land best kan skje.

Planutvalget behandlet prinsippsaken 08.10.20. I møtet ble det vedtatt at «Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront» skal legges ut til høring. Kommunen har foreslått følgende føringer og prinsipper for å sikre en helhetlig utvikling av Sandvika sjøfront med delområder;

 • Hele sjøfronten skal være allment tilgjengelig og tilrettelegges for ferdsel og opphold, med variert arealbruk og innhold
 • Utvikling av sjøfronten skal styrke Sandvikas identitet som kultur- og rekreasjonsby
 • Naturområder og biologisk mangfold skal ivaretas og styrkes
 • E18-prosjektet må tilpasses Sandvikas behov og bidra til byutvikling, redusert forurensing og bedre lokale sammenhenger og forbindelser
 • Det legges til grunn en trinnvis utvikling som ivaretar helheten

Her kan du lese hele saken se ArkivsakID  17/14659

Prinsippsaken er ute til høring fra 5. november til 17.  desember 2020. 

Lakseberget – et delområde i sjøfronten

Lakseberget inngår som ett av delområdene i sjøfronten. «Lakseberget - offentlig detaljregulering med konsekvensutredning» ligger også ute til høring i samme periode som sjøfronten.

Her finner du mer informasjon om Lakseberget

Sjøfronten bilde nummer 2 skisse
Prinsipp om at sjøfronten skal være allment tilgjengelig, og delområdene skal utvikles utfra variert arealbruk og innhold

Litt mer om framtidig utvikling av sjøfronten

I Kommuneplanens arealdel er Sandvikas sjøfront vist som et langsiktig byutviklingsområde.

Her kan du lese mer om arealdelen.

For å sikre sammenheng mellom kommende veiplanlegging og byutvikling stiller kommuneplanen krav om felles planlegging for hele sjøfronten. Det vil si at planer for arealene langs sjøfronten må foreligge samtidig med planer for ny E18.

Sjøfronten overordnet
Utsnitt av Kommunedelplan E18. Lakseberget er angitt som friområde

Kunnskapsgrunnlag for en sjøfront, men flere delområder

Sjøfronten består av flere delområder; Kjørbo, Kadettangen, Sandvika, Lakseberget og Sjøholmen. Delområdene vil kunne ha ulik rolle når det gjelder utforming, bruk og tidshorisont for utvikling. 

Dagens sjøfront serieskisse 4 Sjøfront - skisse 5 Sjøfront skisse 6 Sjøfront skisse 7 Sjøfront - skisse 8 Sjøfront skisse 9

Ved videre planlegging og utvikling av delområdene vil det dukke opp flere utfordringer, bl.a utforming og bruk av utfyllingsområdet ved Lakseberget, videre utvikling av Kadettangen og hvordan nytt lokalveisystem skal forholde seg til byen.

For å få bedre kunnskap og forståelse har kommunen gjennomført mulighetsstudier for sjøfronten, avholdt ulike former for medvirkning i Sandvika og utarbeidet Stedsanalyse Sandvika.

Rapporter og dokumenter, se se fanene nedenfor. 

Mulighetsstudiet sjøfronten - oppsummeringsnotat

Medvirkning Sandvika 

Stedsanalyse Sandvika

Dette grunnlagsmaterialet viser at sjøfronten har et potensiale for både bevaring, utvikling og utbygging, noe som har dannet grunnlag for utarbeidelse av de foreslåtte prinsippene for sjøfronten og delområdene.

 • styrke sjøfronten og Sandvikas identitet – ved å utvikle og styrke de naturgitte, identitetsskapende og stedlige kvalitetene
 • planlegge og tilrettelegge for en balansert og bærekraftig utbygging og transformasjon som bidrar til mer byliv – med flere bosatte, arbeidstagere, tilreisende og helårsaktiviteter
 • etablere og videreutvikle attraktive byrom, bedre sammenhengen mellom bydelene og øke den allmenne tilgjengeligheten til området
 • fremme sjøfrontens samfunnsrolle som et aktivt og attraktivt rekreasjons- og bymiljø – både til vanns og lands
Perler ferdig

Premisser for utvikling av sjøfronten

I arbeidet med et overordnet plangrep for sjøfronten, har kommunen lagt til grunn følgende premisser;

 • FNs bærekraftsmål inkorporeres ved utvikling av sjøfronten når det gjelder mobilitet, bygg og ressursforvaltning både på land og i vann- og ved opparbeidelse av sosial infrastruktur (møteplasser og boliger).
 • E18 blir lagt i tunnel under Sandvika, og nytt lokalveissystem kommer langs sjøfronten.
 • Byvekstavtalen av 2019 - med nullvekstmål for personbiltrafikken legges til grunn når det gjelder framtidens mobilitet i Sandvika. Gatenett utformes ut fra dette.
 • Kommuneplanens langsiktige vekstgrense for Sandvika viser sjøfronten som mulig byutviklingsområde.

Informasjonsmøte høringsforslaget

Bærum kommune inviterte til åpent digitalt informasjonsmøte torsdag 12. november kl. 19 til 20.30. Møtet ble avholdt digitalt grunnet smittevernhensyn.

På informasjonsmøtet ble det gjennomgått prinsippene for fremtidig utvikling av sjøfronten. Her er presentasjonen fra møtet. 

Detaljreguleringsplanen for Lakseberget var også et tema for møtet. Etter møtet var det mulighet for stille spørsmål via chat.
Rundt 50 deltagere deltok i møtet.

Her finner du referatet fra møtet.

Si din mening om prinsippforslagene!

Send innspillet til Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika eller post@baerum.kommune.no.

Merk uttalelsen med Sjøfronten og ArkivsakID 17/16574 . Frist for å levere innspill er 17. desember 2020.

Videre arbeid for sjøfronten

Bærum kommune vil etter høringsfristen 17.desember samle innspillene til et høringsnotat. Notatet vil inngå i den videre planlegging av sjøfronten. Kommunen tenker videre å;

 • utarbeide en utviklingsstrategi for Sandvika sjøfront. Strategien skal vise en trinnvis utvikling av sjøfronten, inkludert avhengigheter knyttet til ny E18. Strategien utarbeides parallelt med Statens vegvesens planer for ny E18, og legges frem senest samtidig med reguleringsplan for ny E18.
 • igangsette et arbeid med en strategi for småbåthavner i Sandvika.
 • igangsette en konseptvurdering knyttet til utvikling av indre del av Kadettangen inkl. Sandvika stadion, herunder vurdering av alternative lokaliseringer.

Relaterte prosjekter

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner