Kart over sjøfronten(bilde)

Arealer langs sjøfronten vil kunne utvikles til nye formål, når ny E18 står ferdig rundt 2030.

Hva menes med Sandvika sjøfront?

Sjøfronten strekker seg fra Kjørbo, Kadettangen og helt ut til Solvikstranda, og inkluderer Lakseberget, Sjøholmen og Henie Onstad kunstsenter.

Hva skjer?

Bærum kommune gjennomførte i 2018 et mulighetsstudie for å utforske og utforme den nye sjøfronten i Sandvika.

Mulighetsstudiet for sjøfronten ble gjennomført som et parallelloppdrag - et oppdrag som har handlet om bevaring, landskapsforming, transformering og byutvikling. Mulighetsstudiet har vært fulgt opp av en rapport fra et ekspertpanel.

Involvering og medvirkning

Sjøfronten vil utvikles over tid, noe som gjør at kommunen trenger en robust og langsiktig arealplan/ prinsippkart for hvordan dette langstrakte området skal møte sjøen og byen. For å kunne planlegge en by trenger kommunen i første omgang å vite  hvordan beboere og brukere, unge som gamle oppfatter og bruker byen; gode steder, skumle områder, hva slags mobilitet, hva savnes i byen, hva skal til få å skape et godt byliv, og så videre.  

Lakseberget inngår som en del av sjøfronten, og her vil det bli invitert til eget verksted. I tillegg vil andre innspill fra medvirkningsuka, fra gjestebud/verksteder/dropp innom, kunne inngå i utkast til prinsipplan for sjøfronten. Endelig prinsipplan for sjøfronten skal politisk forankres, slik at Bærum kommune har en robust arealplan inn i det videre planarbeidet.

Delprosjekter og dokumenter

Mulighetsstudiet

Høsten 2017 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet at E18 Vestkorridoren (Lysaker – Slependen) skal realiseres og bygges. I gjeldende kommunedelplan for strekningen er E18 lagt i tunnel under Sandvika, og dagens E18-trasè skal erstattes av et mindre omfattende lokalveisystem.

I tillegg til E18-planen, foreligger det planer om å ta imot utfyllingsmasser fra andre samferdselsprosjekter som er på gang i Bærum. Det foreligger planer om å benytte noen av disse massene til utfylling i sjøen langs Lakseberget (se plan for Lakseberget).

I de kommende diskusjoner med Statens vegvesen rundt utforming av ny lokalvei, samt miljø- og geotekniske undersøkelser rundt utplassering, arrondering og bruk av massene ved Lakseberget, gjør at kommunen har behov for å se utvikling av sjøfronten og bakenforliggende by under ett.

Kommunen håper at innspill fra mulighetsstudiet kan være viktig bidrag inn i det videre planarbeidet for sjøfronten, men også inn i diskusjonen rundt Sandvika som helhetlig regionby.

Til mulighetsstudiet har kommunen oppnevnt et ekspertpanel bestående av eksterne fagfolk bl.a innenfor fagområdene byutvikling, landskapsarkitektur, samferdsel og miljø.

Panelet består av professor ved NMBU, Elin Børrud (leder av panelet), landskapsarkitekt Iwan Thomson fra Lala Tøyen, sivilingeniør Guri Lindmark fra Multiconsult, sivilarkitekt Gunnar Ridderstrøm fra Citiplan, direktør Sverre Landmark fra Aspelin-Ramm og politiker Erling Lae.

Kommunen inviterte tre tverrfaglige planleggingsteam til å delta i mulighetsstudien: Rodeo Arkitekter/COWI AS med flere, Norconsult/Bjørbekk og Lindheim AS med flere, og LPO Arkitekter AS/Grindaker AS med flere.

Gjennomføring av parallelloppdraget

Ved planlegging og utvikling av den nye sjøfronten for Sandvika, vil kommunen legge opp til informasjon og kommunikasjon, med vekt på medvirkning og involvering.

I forkant av mulighetsstudien avholdt kommunen informasjonsmøte med ekspertpanelet, hvor også Statens vegvesen var invitert. Ut fra møtet kom det flere nyttige innspill til programmet for mulighetsstudiet.

Ungdommer fra blant annet Ungdomsrådet i Bærum har også kommet med innspill til mulighetsstudien. I tillegg til Ungdomsrådet, var Sandvika velforening, Blommenholm velforening og Vårt Sandvika invitert til å delta på midtveisseminaret 20. september 2018.

Til sluttseminaret 28. november 2018 ble også båtforeningene og kulturinstitusjonene innenfor planområdet, Bærum sportsklubb, kajakk- og roklubben, i tillegg til grunneiere og et folkepanel invitert. Sistnevnte kom i stand etter at kommunen hadde en utlysning om interesserte deltagere til å være med i et folkepanel.

Relaterte prosjekter

Stedsutvikling i Bærum