Sandvika sentrum øst Helgerudkvartalet

En fremtidsrettet utvikling av «gamle» Sandvika som møteplass før innbyggere og besøkende.

Hva omfatter Sandvika sentrum?

Sandvika sentrum er området fra Sandvika stasjon til rådhuset. Dette inkluderer blant annet Andenæskvartalet (Andenesgården og Aamodtgården), Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Kredittkassegården), Tinghuskvartalet og Finstadkvartalet inkludert Otto Sverdrups plass, og Håkon Stenstadvolds plass.

Kart over Sandvika sentrum øst.

Hva skjer?

1. februar 2022 startet utgraving og bygging av de nye kvartalene, som etter planen skal være ferdigstilt i 2025. Her blir det nærings- og boligkvartaler med en felles parkeringskjeller i to plan under. Denne delen av Sandvika blir en anleggsplass i denne perioden, og fremkommeligheten vil variere.

Les mer om det første "spadetaket" her.

Spuntearbeider pågår fortsatt. På grunn av grunnforholdene tar spuntingen lengre tid enn planlagt og de antas nå ferdigstilt i løpet av juni. Videre pågår også sprengningsarbeider og graving/utlasting av masser. Rivearbeidene er ferdige.

Anthon Walles vei er lagt om. Veien har blitt smalere og gangtrafikken har blitt adskilt fra biltrafikk med betonggriser. Det er også etablert en kjøreport med anleggstrafikk inn og ut fra anleggsplassen i dette området. Alle som ferdes i området oppfordres til økt oppmerksomhet og at man tar hensyn til gående, syklende og kjørende.

Kommunen bygger byrommene, gatene og torgene, blant annet ny utforming av Otto Sverdrups plass, i tillegg til teknisk infrastruktur. Andenæs Eiendom bygger mange av bygningene.

Følg med på byggestatus på Helgerudkvartalets nettside (Andenæs eiendom).

Medvirkning

Gater og plasser i Sandvika sentrum øst skal gjøres attraktive for ferdsel, opphold og opplevelse. Denne portalen følger arbeidet med utforming og bygging av nye plasser og gater.

Portal for medvirkning og informasjon for nye Sandvika sentrum øst

Hva er planene?

Satsingen på Sandvika bygger videre på kommunedelplan for Sandvika som ble vedtatt i 2010. Reguleringsplanen for Sandvika sentrum øst ble vedtatt av kommunestyret våren 2017.

Planen legger opp til at gater, torg, parker og plasser skal være attraktive for ferdsel, opphold og opplevelse. Bebyggelsen skal være bymessig og variert med et rikt utvalg av forretninger, bevertingsteder, offentlig og privat tjenesteyting, kulturopplevelser, kontorer og boliger.

Det er et klart mål at Sandvika sentrum øst skal være et foregangsområde med hensyn til å sikre livskvalitet og meget lave utslipp av klimagasser.

Til sammen åpner planforslaget for en tredobling av dagens bygningsmasse. Dette innebærer minst 45 000m² med publikumsrettet virksomhet, offentlig og privat tjenesteyting og kontor, i tillegg til 600–800 boliger med hovedvekt på småleiligheter (2- og 3-roms).

Delprosjekter og dokumenter

Sandvika områderegulering 2. gangs behandling ble vedtatt i kommunestyret 31. mai 2017. Les den politiske saken her.

Relaterte prosjekter

Stedsutvikling i Bærum