Flyfoto Sandvika sentrum

Sandvika sentrum nord omfatter kollektivknutepunktet og det tilstøtende byområdet. Området strekker seg fra Engervannet i vest til Elias Smiths plass i øst og rammes inn av Engervannsveien/Elias Smiths vei i nord og jernbanen i sør.

Området omfatter også vestre del av Engervannet, Rønne elv og deler av Sandvikselva, samt Gamle Drammens vei og flere historiske bygg.

Planavgrensning Sandvika sentrum nord

Bakgrunn 

Arbeidet med planprogram med byplangrep for Sandvika sentrum nord ble igangsatt og gitt prioritet fordi Viken fylke ønsker å bygge hovedkontor på Leif Tronstads plass 7. 

I tillegg er det på sikt planer om å utvide jernbanestasjonen med to nye spor, noe som blant annet utløser behov for ombygging av dagens bussterminal.

Videre har flere andre grunneiere i området også uttrykt ønske om en utvikling med høy utnyttelse. Dette ga grunnlag for å utarbeide et helhetlig byplangrep for å se utviklingen i området i sammenheng som gir forutsigbarhet for alle og sikrer viktige kvaliteter i området. 

Norconsult har på vegne av Bærum kommune utarbeidet en mulighetsstudie for planområdet som grunnlag for byplangrepet. 

Hva er et planprogram med byplangrep? 

Planprogrammet redegjør for området slik det er i dag, hvilke mål og ambisjoner kommunen har for fremtidig utvikling, og beskriver rammer, utrednings- og undersøkelseskrav for fremtidig planarbeid innenfor området.  

Planprogrammet skal: 

 • Tilrettelegge for kommende detaljregulering av Vikens hovedkontor i Sandvika og inneholder utredningsprogram for utvikling av eiendommen Leif Tronstads plass 7 
 • Avklare rammer for videre utvikling av Sandvika kollektivknutepunkt og byområdet Sandvika nord 

Byplangrepet skal avklare:

 • Struktur for offentlige rom (torg og møteplasser) 
 • Blågrønn struktur  
 • Viktigste gang- og sykkelforbindelser 
 • Sikre et handlingsrom for videre utvikling av kollektivknutepunktet og føringer for utvikling av bussterminal og sporutvidelsen 
 • Føringer for plassering, utforming og høyder for ny bebyggelse 

Formål 

Formålet med planarbeidet er å videreutvikle Sandvika som sentrum i Bærum og Viken og som et effektivt regionalt knutepunkt med høy utnyttelse. De skal også sikre utvikling av et attraktivt bymiljø med høy kvalitet i byrom, arkitektur og blågrønn struktur. 

Sandvika skal være et attraktivt sted for næringslivet samtidig som det skal være et godt sted å bo. Byen skal ha allsidige sentrumsfunksjoner tilpasset behovene til innbyggere i Bærum og en større region. Det skal være enkelt å orientere seg og trygt å bevege seg i byen. 

Kort forklart er formålet med planarbeidet:

 • Gode bykvaliteter, enkle og lesbare forbindelser og en utvikling av områdets naturverdier og blågrønn struktur. 
 • Tilrettelegging for transformasjon av bebyggelse i tråd med regional plan for areal og transport (fortetting rundt knutepunkt). 
 • En fremtidig utvidelse av jernbanestasjonen med to nye spor nord for dagens stasjon 
 • Fremtidig mulighet for ombygging og flytting av bussterminalen. 

Om forslag til planprogram med byplangrep 

Planprogram med byplangrep skal gi føringer for fremtidige detaljreguleringer i planområdetDe viktigste elementene i forslaget til byplangrepet er: 

 Byrom og forbindelser   

 • Willy Greiners vei som torg og adkomstplass til kollektivknutepunktet 
 • Elias Smiths vei som hovedtrasè for buss, sykkel og gange  

Blågrønn struktur  

 • Rønne elv – det legges til rette for bredere elvekant for å gi plass for elvepromenade/-park til opphold og aktivitet, samt for å heve elvens økomangfold 

Kulturminner og kulturmiljø 

 • Gamle Drammensvei / Elias Smiths vei utvikles som hovedakser gjennom sentrumsområdet
 • Elias Smiths vei 10 / «Kjettingen» søkes bevart samtidig som det åpnes for utvikling av eiendommen
 • Willy Greiners vei 22 / fiskebutikken bevares og eventuelt flyttes ved fremtidig sporutvidelse 

Bebyggelse – høyder og utnyttelse 

 • Det åpnes for betydelig høyere byggehøyder enn i dag samtidig som det sikres god plass til aktivitet og opphold på gateplan og langs elvene. 
 • Viktige premisser er høy arkitektonisk  kvalitet, funksjonsblanding  og aktive fasader som bygger opp om byrom og bylivet.

Mobilitet 

 • Gående og syklende skal prioriteres sammen med kollektivtrafikk.
 • Taxi og kiss- and ride flyttes for ikke å beslaglegge et viktig plassrom og plasseres med adkomst nærmest mulig Sandviksringen.

Miljø  

 • Det oppfordres til høye miljøambisjoner i alle fremtidige byggetiltak
Byplangrep Sandvika sentrum nord

Fremtidig kollektivterminal

I planprosessen er det gjort en vurdering av utviklingsmuligheter for Sandvika kollektivknutepunkt. Tre alternativer for fremtidig lokalisering av bussterminalen er vurdert, som følge av jernbanens utvidelse med to nye spor.

Her finner du mulighetsstudien med oversikt over de ulike alternativene

Fremtidig kollektivterminal:

Kommunen anbefaler å legge alternativ A til grunn

Sporutvidelse ønskes fortrinnsvis nordvest for stasjonsområdet med nye oppganger lenger vest for å koble stasjonsområdet bedre til Sandvika vest

Ny bussterminal løses samtidig med sporutvidelse, og søkes plassert under bakken ved dagens lokasjon

Alternativ A_Norconsult (002) Sandvika sentrum nord.JPG

Byplangrepet del 2

Fra 1. gangsbehandling i planutvalget

Planutvalget behandlet 5. november forslag til planprogram for Sandvika sentrum nord med kollektivknutepunkt. Ved vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn fulgte følgende tilleggsvedtak;

Planutvalget-05.11.2020- 184/ 20 Vedtak:

 • Forslag til planprogram med byplangrep for Sandvika sentrum nord og kollektivknutepunkt, med utredningsprogram for Viken hovedkontor v/Leif Tronstadsplass 7, som vist i dokument 5147319, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-9 med følgende endring: Vi forventer at det utvikles alternativer hvor cotehøyden tilsvarer Elias Smiths vei 20-24.

Tilleggsnotatet om høyder kan du se her .

Her kan du se planforslaget og mulighetsstudien

Her kommer det lenker til dokumentene.

Oppfølging av planforslaget

Etter vedtak av planprogrammet skal Bærum kommune utarbeide en felles illustrasjonsplan for gater og byrom, plan for kabler og ledninger, samt en kostnadsberegning som grunnlag for kostnadsfordeling og avtaleforhandlinger for å sikre gjennomføring av byplangrepet. Prosessen vil også omfatte vurdering av framtidig eierforhold knyttet til bystrukturen (som gater, torg og park).

Det er parallelt med dette planarbeidet igangsatt arbeid med Gate- og byromsplan for Sandvika. Denne skal legges til grunn for videre reguleringsplaner innenfor avgrensningen av planprogrammet/ byplangrepet.

Planprogrammet vil også følges opp av detaljreguleringer for de enkelte eiendommene.

Informasjonsmøte tirsdag 8. desember

Vi inviterte til et åpent møte tirsdag 8. desember. Her fortalte vi om prosessen og rammene for utviklingen av området. 

Her ser du presentasjonen som ble holdt under møtet. 

Fremdriftsplan Sandvika sentrum nord

 1. 17. februar 2020 Varsel om oppstart
 2. 5.november 2020 1. gangsbehandling planprogram
 3. 30 .november 2020-24. januar 2021 Høring/offentlig ettersyn
 4. April 2021 2. gangsbehandling planprogram
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Relaterte prosjekter

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner