Sandvika sentrum nord med kollektivknutepunkt

Sandvika sentrum nord er en del av Sandvika som har vært litt glemt, men som gjennom nye prosjekter nå får ny aktualitet.

Jernbanedirektoratet og Bane NOR planlegger en utvidelse med nytt dobbeltspor for jernbanen på nordsiden av dagens spor. Dette vil berøre dagens bussterminal og utløser dermed behov for å se på arealbruken på området på nytt.

Viken fylkeskommune ønsker å legge hovedkontoret sitt til Sandvika, nærmere bestemt Leif Tronstads plass 7, vegg i vegg med kollektivknutepunktet. Det har derfor behov for å se på en ny organisering av funksjoner og arealbruk i Sandvika nord og Bærum kommune har engasjert Norconsult til å gjennomføre en mulighetsstudie.

Gjennom arbeidet med mulighetstudien så har kommunen og Norconsult i samarbeid med samferdselsaktørne og grunneiere, samt innspill fra lag og foreninger jobbet for å danne et fgunnlag for en god og helhetlig utvikling av området.

Det er viktig å utvikle Sandvika sentrum nord til et velfungerende og attraktivt knutepunkt og bydel, med sterke koblinger mot omkringliggende områder, vil skape synergier og ringvirkninger for utviklingen av hele Sandvika sentrum og Sandvika som regionby.

Med bakrunn i mulighetsstudien jobber Bærum kommune nå med å utarbeide et planprogram med byplangrep for området. Hovedmålsettingene med byplangrepet for Sandvika sentrum nord med kollektivknutepunkt er å legge et grunnlag for utvikling av Sandvika som regionby med kollektivknutepunktet som navet/ Sandvikas viktigste offentlige rom, samtidig som byplangrepet skal tilrettelegge for et godt byliv med en lokal bystruktur (gater, byrom og blågrønn struktur).

Planprogrammet vil bli fremmet for politisk behandling i høst og forventet vedtak er februar 2021.