Sandvika Tinghuskvartalet

Plan for gater og byrom Sandvika

Det legges opp til en økning i antall innbyggere i Sandvika fra dagens 6700 til over 20 000 frem mot 2040. For å møte den økte innbyggertettheten og for at Sandvika skal bli et attraktivt og trygt sted å bosette seg, bør nettverket av offentlig tilgjengelige gater, torg, parker og plasser styrkes og utvikles. Ambisjonen med Plan for gater og byrom er å legge til rette for en utvikling av gater og byrom som bygger opp under kommunens ambisjoner om en attraktiv by og byvekst. Følgende momenter vil bli fulgt opp i planen:

Bygge videre på Sandvikas gode kvaliteter: 

Det er investert mye og vil fortsatt investeres mye i oppgradering av byrom og gater i Sandvika de kommende årene. Oppgradering av Kadettangen og Elvepromenaden har gitt byen offentlige rom med høy kvalitet. Planen skal bygge videre på dette arbeidet.

Møteplasser i Sandvika

Gjennomgående for innspill fra alle brukere (yngre og eldre) på ByLAB Sandvika (gjennomført høsten 2019) var savn av gode møteplasser i Sandvika. Planen vil se på mulighetene for å utvikle flere møteplasser i tråd med innbyggernes ønsker.

Styrke forbindelser

Planen vil se på både kortsiktige og langsiktig tiltak som vil kunne forbedre eksisterende forbindelser og skape nye.

Lokal handel/næringsliv/kultur

Handel- og næringsliv bidrar til å skape en levende by. Sandvika har en lang tradisjon som kulturby med kulturinstitusjoner og arrangementer. Planen vil undersøke mulighetene for hvordan bruk av byens gater kan bidra til å styrke den lokale handelen, lokalt næringsliv og kulturlivet.

Faser og medvirkning

  1. Fase Faglig kunnskapsgrunnlag Sommer-Høst 2020
  2. Fase Mål høst 2020
  3. Fase Alternativer vinter-vår 2021
  4. Fase Rapport sommer-høst 2021
  5. Fase Politisk behandling høst 2021
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Arbeidet er inndelt i 4 hovedfaser og avsluttes med politisk behandling.

Meld din interesse, si din mening

Det er en viktig del av planen å innhente lokal kunnskap fra både innbyggere og ulike aktører i Sandvika. Det vil arrangeres både fysisk og digital muligheter for å gi innspill i de ulike fasene. Dersom det er ønske om mer informasjon eller å melde din interesse for deltakelse så kan det taes kontakt med prosjektleder.  (se kontaktinformasjon nederst på siden) 

Politisk orienteringssak 11.06.20

Relaterte prosjekter

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner