Sandvika Tinghuskvartalet

Plan for gater og byrom Sandvika

Sandvika er i storstilt transformasjon. For å sikre gode forbindelser gjennom byen og sikre gode uterom for opphold og arrangementer i Sandvika, arbeider Bærum kommune med en plan for gater og byrom. Planen skal drøfte alternativer for, og definere noen konkrete strategier for hvordan vi skal utvikle gatene og byrommene våre, og ut ifra dette kunne prioritere tiltak.

Verksted

Verkstedet er avholdt og nedenfor kan du se opptak fra verkstedet. 

Introduksjon til Gate- og byromsplan for Sandvika- Terje Hansen (tjenesteleder områdeutvikling)

Digital kart:

Det er utviklet et digitalt kart hvor man kan komme med innspill til arbeidet. Sandvika’s befolking og beboere er en ressurs! Vi ønsker med dette verktøyet å kunne lage en kunnskapsbank sammen til planen. Hvordan opplever du Sandvika i dag og hva kan bli bedre i fremtiden i byens gater, torg og plasser?

Se hvilke innspill som har kommet inn så langt: 

Gå til det digitale kartet for å se innspillene

Vi ønsker fortsatt innspill og det kan du gjøre her

 

Bygge videre på Sandvikas gode kvaliteter: 

Det er investert mye og vil fortsatt investeres mye i oppgradering av byrom og gater i Sandvika de kommende årene. Oppgradering av Kadettangen og Elvepromenaden har gitt byen offentlige rom med høy kvalitet. Planen skal bygge videre på dette arbeidet.

Møteplasser i Sandvika

Gjennomgående for innspill fra alle brukere (yngre og eldre) på ByLAB Sandvika (gjennomført høsten 2019) var savn av gode møteplasser i Sandvika. Planen vil se på mulighetene for å utvikle flere møteplasser i tråd med innbyggernes ønsker.

Styrke forbindelser

Planen vil se på både kortsiktige og langsiktig tiltak som vil kunne forbedre eksisterende forbindelser og skape nye.

Lokal handel/næringsliv/kultur

Handel- og næringsliv bidrar til å skape en levende by. Sandvika har en lang tradisjon som kulturby med kulturinstitusjoner og arrangementer. Planen vil undersøke mulighetene for hvordan bruk av byens gater kan bidra til å styrke den lokale handelen, lokalt næringsliv og kulturlivet.

Faser og medvirkning

  1. Fase Faglig kunnskapsgrunnlag Sommer-Høst 2020
  2. Fase Mål høst 2020
  3. Fase Alternativer vinter-vår 2021
  4. Fase Rapport sommer-høst 2021
  5. Fase Politisk behandling høst 2021
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Arbeidet er inndelt i 4 hovedfaser og avsluttes med politisk behandling.

Meld din interesse, si din mening

Det er en viktig del av planen å innhente lokal kunnskap fra både innbyggere og ulike aktører i Sandvika. Det vil arrangeres både fysisk og digital muligheter for å gi innspill i de ulike fasene. Dersom det er ønske om mer informasjon eller å melde din interesse for deltakelse så kan det tas kontakt med prosjektleder.  (se kontaktinformasjon nederst på siden) 

Politisk orienteringssak 11.06.20

Relaterte prosjekter

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner