Dagens brygge skal rives og den nye knyttes sammen med elvepromenaden.

Hva skal vi gjøre?

Januar 2023 startet prosjektet med å rive og bygge ny Rigmorbrygge og ferdigstille veien mellom Sandviksveien og Brambanis vei. Da elvepromenaden ble bygget var det en liten del som ble stående igjen. Det er dette området mellom elvepromenaden og gjestebryggen som nå skal ferdigstilles.

Illustrasjon ny Rigmorbrygge

Hvordan gjør vi det?

Dagens brygge i betong rives og det bygges en ny brygge i betong, stål og med et toppdekke av royalimpregnert furu, tilsvarende som elvepromenaden. Den nye delen av promenaden blir 2,5 m bred, hvilket er noe smalere enn Elvepromenaden. Videre blir det etablert grøntområder og gjennomgående fortau.

Trafikkavvikling

I anleggsperioden vil veien forbi anleggstedet legges om. Gående og kjørende vil da bli ledet på innsiden av Kadettangen 18 (tidligere Artista kafe), mellom kafeen og Bærum sportsklubb. Her er det bare plass til ett kjørefelt. Det vil derfor bli behov for lysregulering på denne strekningen. Periodevis kan det også bli behov for å stenge veien helt for biltrafikk. Dette vil kun gjelde enkelte arbeider og ha begrenset varighet.

Skiltplan ny Rigmorbrygge

Når er det ferdig?

Planlagt ferdigstillelse er juni 2023.

Kontaktpersoner