Sandvika

Sandvika er «hovedstaden» i Bærum og et viktig knutepunkt. Byen er et region-, kommune- og lokalsenter.

Sandvika vil i årene fremover utvikles fra å være en mindre til å bli en større by, med flere bydeler. Fremtidens stor-Sandvika strekker seg fra Kjørbo i vest, til Industriveien, Bjørnegård, Franzefoss og Hamang i nord.

Når ny lokalvei langs med sjøfronten kommer på plass, vil også Lakseberget og Kadettangen kunne bli en integrert del av byen. I tillegg står den gamle bykjernen i Sandvika øst foran en betydelig bymessig utforming, i form utforming nye bygninger og høyhus, nye byrom og gågate. Dette skal danne rammer for mer aktivitet og engasjerende byliv.

Satsingen på byutvikling i Sandvika bygger videre på kommunedelplanen for Sandvika som ble vedtatt i 2010, men også Regional plan for areal og transport fra 2017 som tilsier at Sandvika skal være en regionby.

Stor Sandvika illustrasjon

Pågående arealplanprosesser i Sandvika

Byutviklingen av Sandvika vil skje over mange år, men arbeidet og igangsettingen av ulike prosesser og plane er allerede i gang. Planleggingen av en by innebærer mange avklaringer og komplekse avgjørelser. Derfor vil og skal mange av plansakene ta tid.
Ikke bare tar planleggingen tid. Det gjør også en eventuell realisering.

Her finner du en oversikt over de ulike planen og prosessene: fra planprogram med byplangrep, områdereguleringsplaner, plan for gater og byrom til detaljreguleringsplaner.

I Kart over plan- og byggesaker kan du se alle sakene  som er igangsatt i Sandvika.

Relaterte prosjekter

Stedsutvikling i Bærum