Sandvika

Sandvika er «hovedstaden» i Bærum. Byen er et viktig knutepunkt. Sandvika er et region-, kommune- og lokalsenter.

Sandvika vil i årene fremover utvikles fra å være en mindre til å bli en større by, med flere bydeler.
Fremtidens stor-Sandvika strekker seg fra Kjørbo i vest, til Industriveien, Bjørnegård, Franzefoss og Hamang i nord.

Når ny lokalvei langs med sjøfronten kommer på plass, vil også Lakseberget og Kadettangen kunne bli en integrert del av byen. I tillegg står den gamle bykjernen i Sandvika øst foran en betydelig bymessig utforming, i form utforming nye bygninger og høyhus, nye byrom og gågate. Dette skal danne rammer for mer aktivitet og engasjerende byliv.

Satsingen på byutvikling i Sandvika bygger videre på kommunedelplanen for Sandvika som ble vedtatt i 2010, men også Regional plan for areal og transport fra 2017 som tilsier at Sandvika skal være en regionby.

Fremtidens stor-Sandvika strekker seg fra Kjørbo i vest, til Industriveien, Bjørnegård, Franzefoss og Hamang i nord. Når ny lokalvei langs med sjøfronten kommer på plass, vil også Lakseberget og Kadettangen kunne bli en integrert del av byen. I tillegg står den gamle bykjernen i Sandvika øst foran en betydelig bymessig utforming, i form av høyhus, gågate og utforming nye byrom som skal danne rammer for aktivitet og byliv.

Stor Sandvika illustrasjon

Pågående arealplanprosesser i Sandvika

Byutviklingen av Sandvika vil skje over mange år, men arbeidet og igangsettingen av ulike prosesser og plane er allerede i gang. Planleggingen av en by innebærer mange avklaringer og komplekse avgjørelser. Derfor vil og skal mange av plansakene ta tid.
Ikke bare tar planleggingen tid. Det gjør også en eventuell realisering.

Her finner du en oversikt over de ulike planen og prosessene: fra planprogram med byplangrep, områdereguleringsplaner, plan for gater og byrom til detaljreguleringsplaner.

Her kommer det en lenke der kan du se alle sakene i Sandvika som er igangsatt i Kart over plan- og byggesaker

Medvirkning

I henhold til Plan- og bygningsloven skal alle planprosesser skal ha medvirkning. Valg av type medvirkning vil avhenge av plan, prosess og hva det er mulig å medvirke på. På grunn av smittevern må medvirkningen i større grad enn tidligere gjennomføres digitalt.

Dette, sammen med Lakseberget og Kadettangen i øst og sør, vil bli nye byområder som omkranser den gamle bykjernen. I tillegg står den gamle bykjernen i Sandvika øst foran en betydelig forvandling.

Relaterte prosjekter

Stedsutvikling i Bærum