Perspektiv av prosjektet Avgrensning  av planområdet

Planen skal legget til rette for en utvikling til et bymessig område med en finmasket bebyggelse- og gatestruktur og nye gangforbindelser. Det legges opp til ulike funksjoner som kan komplettere hverandre og med utadrettede funksjoner på gateplan som vil bidra til byliv.

Grønnstrukturen skal gis en ny utforming for å skape bedre sammenhenger i området og for å tilrettelegge for en allsidig, fremtidig bruk, og fremme biologisk mangfold. Grønnstrukturen, gater og torg skal være allment tilgjengelig.

Planen skal legge vekt på:

  • ny bebyggelse og uteområder med høy arkitektonisk kvalitet
  • fleksibilitet i utformingen av 1.etasjene
  • etablering av nye møteplasser
  • styrket blågrønn struktur gjennom åpen overvannshåndtering og variert vegetasjon som styrker det biologiske mangfoldet.
  • miljømessig gode løsninger

Ønsker du å se opptaket av planutvalgets behandling av planforslaget? Det ligger her.

Privat forslag til reguleringsplan, detaljregulering Taksebanen, del av felt S1.3_A på Fornebu, planID 2020003, som vist på plankart, dokument 5013306, og i bestemmelser, dokument 5013292, fremmes, jf. plan- og bygningsloven § 12-11.

 Reguleringsplanforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

 Før 2. gangs behandling må:

hotellets fasade og lokaler mot sør og vest utformes slik at de blir mer aktive.

Kontordelen av prosjektet reduseres til 7 etasjer.

Den arkitektoniske utformingen av hotellbygget er ikke tilfredsstillende, til 2. gangsbehandling av reguleringssaken må hotellets arkitektoniske utrykk bearbeides og styrkes vesentlig.

I følge kdp3 skal Fornebu være utslippsfritt innen 2027. Dette gjelder også i anleggsfasen. Det foreslås derfor at det legges inn en bestemmelse i reguleringsplanen om 50% utslippsfri og 50% fossilfri byggeplass.

Ønsker du å se opptaket av planutvalgets behandling av planforslaget? Det ligger her.

Alle dokumenter i saken finner du her

Planprosess - Taksebanen

Lenke til plandialogen

Hovedformålet med planforslaget er å tilrettelegge for et kontorbygg på 8 etasjer med ca. 1 500 arbeidsplasser og et hotellbygg på 6 etasjer med ca. 300 rom. Bruksarealet over bakken er totalt ca. 55 000 m², med kontor på nesten 40 000 m² og hotell på nesten 15 000 m². Under bakken er det planlagt parkering, lager og tekniske rom. Anlegget under bakken inkluderer også oppbevaring av biler for salg-/verkstedvirksomhet i Bilia-bygget. I tillegg legges det opp til en kulvert for å binde prosjektet sammen med eksisterende kontorkompleks.  

Planforslaget legger opp til en bærekraftig utvikling med bymessige kvaliteter som bygger opp under målsetninger i kommunedelplan 3 for Fornebu. Det aktuelle området skal ifølge kommunedelplanen være et tyngdepunkt for næring, teknologi og kompetansemiljøer, og ha lokalsenterfunksjoner for nærmiljøet. Høyden på bebyggelse innenfor dette feltet er i kommunedelplanen angitt med et gjennomsnittlig etasjetall på sju. 

Kontorbygget, som forslagsstiller kaller Aker Tech House, skal være et pilotprosjekt for bærekraftig utvikling. Bygningen skal bli en aktiv bygning og fungere som en fondvegg mot torget. Det skal være høye trær i første etasje og vegetasjon og trær i møtesoner og på balkonger oppover i bygningen. Fondveggen skal ha vegetasjon på innsiden av en dobbeltglasset fasade, uten solavskjerming. Dette muliggjør full transparens og minimering av refleksjoner. Dette gjør at den nordlige fasaden framstår som åpen og grønn. 

«Taksebanen» foreslås som navn på felt S1.3_A da området ifølge historiske flybilder har vært en del av manøvreringsområdet til flyplassvirksomheten. Taksebanen er med på å fortelle om flyplasshistorien. Navnet støttes av Fornebuhistorisk forening og passer godt med føringene for navnsetting av byggefelt innenfor kommunedelplan for Fornebu, jf. sak i formannskapet 27.02.2020. «Parkeringstomten» eller «Akertomten» er navn som tidligere har vært brukt, men disse foreslås nå lagt bort.

Illustrasjoner

Når og hvordan kan jeg si min mening?

Har du spørsmål til planforslaget?

Kontakt saksbehandler eller plankonsulent.​ Se kontaktinformasjon nederst på siden. 

Ønsker du å gi en uttalelse til planforslaget?

  • Send uttalelsen til post@baerum.kommune.no.​
  • Skriv planens navn Taksebanen, Fornebu felt S1.3_A og planID 2020003 i tittelen.​
  • Frist for å svare på høringen er 17. november 2020. ​

Relevante prosjekter Fornebu

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner