Fornebuporten Fornebuporten kart Fornebuporten 2 Fornebuporten 3 Fornebuporten 4 Fornebuporten 5 Fornebuporten 6 Fornebuporten 7 Fornebuporten 8 Fornebuporten 9 Fornebuporten 10

Det skal utarbeides et planprogram med byplangrep for Fornebuporten. Formålet er å tilrettelegge for et lokalsentrum med attraktive næringsarealer og et godt by- og bomiljø.

Målet med planprogrammet er å sikre en helhetlig videreutvikling av området. Fornebuporten skal være et attraktiv sted for næringslivet, samtidig et attraktivt boområde med lokalsentrumsfunksjoner. Det skal være enkelt å orientere seg, finne gode og attraktive steder i et finmasket nett av forbindelser. Fornebuporten skal knyttes bedre sammen til omkringliggende områder.

Planen utarbeides av Områdeutvikling i Bærum kommune, med bistand fra konsulenter

Medvirkning

Det legges opp til medvirkning i ulike faser, og med ulike metoder. Avhengig av hvor vi er i planprosessen, ønsker vi innspill, dialog og/eller reaksjon på ulike forhold.

Områdeutvikling har utarbeidet utkast til en stedsanalyse som grunnlag for det videre planarbeidet. Kom gjerne med innspill til denne innen utgangen av oktober.

Her kan du se stedsanalysen. 

Det vil bli utarbeidet en medvirkningsplan slik at man vet hvor, når og hvordan man kan påvirke plangrepet i løpet av planprosessen. På grunn av pågående smittevernsituasjon, vil nødvendigvis større deler av medvirkningen foregå digitalt.

Slik ser planprosessen ut

Illustrasjon planprogram Fornebuporten

Vi er nå i fase 1 av planprogrammet.

Det skal utarbeides et planprogram med byplangrep. Med byplangrep mener vi blant annet å tegne opp hvor gatene, parkene og byrommene skal være og plassere en fremtidig barnehage. Planprogrammet vil gi føringer for kommende, private detaljreguleringer.

Til kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) ble det utarbeidet en overordnet prinsipplan for dette, denne skal nå detaljeres.

Overordnet prinsipplan Fornebuporten

 

Føringer for planområdet

Planavgrensning reguleringskart Fornebuporten
Planavgrensning kart Fornebuporten

Fornebuporten skal utvikles til et lokalsentrum. Planen skal avklare håndtering av eksisterende bebyggelse, og fremtidig bebyggelse skal berike og forsterke området på en god måte som ivaretar og styrker stedsidentiteten. Planen skal identifisere tiltak som kan bidra til å integrere Telenor arena i en bystruktur, ved å «bryte ned» opplevelsen av volumet. Det er ambisjoner om å oppnå stor grad av funksjonsblanding, og at bygg langs hovedgatesystemet kan brukes som støyskjerming for boligområdene. 

  • Føringer fra KDP3 ligger til grunn 
  • Fornebu skal etableres som et nullutslippsområde 
  • Det skal lokaliseres en barnehage innenfor planområdet 
  • Grøntdraget skal fungere som en ferdselsåre og skal opparbeides parkmessig med naturpreg 
  • Fornebuporten skal videreutvikles som et tyngdepunkt for næring, teknologi og kompetansemiljøer, med lokalsenterfunksjoner for nærmiljøet  
  • Det skal tilrettelegges for gode forbindelser til omkringliggende områder som Teleplan, Flytårnet og Nansenparken, Lysakerfjorden og Holtekilen. 

Feltene heter S1.2_A og B, S1.3_A og B, KBA1.3, GP22, B1.2 og B1.1. i kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3). 

Planprogrammet vil gi føringer for kommende detaljreguleringer.

 Har du innspill til planen?

Har du innspill til planen, kan du sende de til:
Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika eller post@baerum.kommune.no
Vennligst merk e-posten med sak 19/13517.

Relevante prosjekter Fornebu

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner