Fornebuporten Fornebuporten kart Fornebuporten 2 Fornebuporten 3 Fornebuporten 4 Fornebuporten 5 Fornebuporten 6 Fornebuporten 7 Fornebuporten 8 Fornebuporten 9 Fornebuporten 10

Det skal utarbeides et planprogram med byplangrep for Fornebuporten. Formålet er å tilrettelegge for et lokalsentrum med attraktive næringsarealer og et godt by- og bomiljø.

Målet med planprogrammet er å sikre en helhetlig videreutvikling av området. Fornebuporten skal være et attraktiv sted for næringslivet, samtidig et attraktivt boområde med lokalsentrumsfunksjoner. Det skal være enkelt å orientere seg, finne gode og attraktive steder i et finmasket nett av forbindelser. Fornebuporten skal knyttes bedre sammen til omkringliggende områder.

Planen utarbeides av Områdeutvikling i Bærum kommune, med bistand fra konsulenter

Slik ser planprosessen ut

Illustrasjon planprogram Fornebuporten

Vi er nå i fase 1 av planprogrammet.

Det skal først utarbeides et planprogram med byplangrep. Med byplangrep mener vi blant annet å tegne opp hvor gatene, parkene og byrommene skal være og plassere en fremtidig barnehage. Planprogrammet vil gi føringer for kommende, private detaljreguleringer.

Til kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) ble det utarbeidet en overordnet prinsipplan for dette, denne skal nå detaljeres.

Overordnet prinsipplan Fornebuporten

Medvirkning

Det legges opp til medvirkning i ulike faser, og med ulike metoder. Avhengig av hvor vi er i planprosessen, ønsker vi innspill, dialog og/eller reaksjon på ulike forhold. Under følger informasjon om tre muligheter for medvirkning som alle gjennomføres før plangrep legges frem til 1.gangs behandling/ før høringsfasen.

5 ord om ditt forhold til Fornebuporten

Vi ønsker innspill fra dere tidlig i prosessen før vi skisser på byplangrepet for Fornebuporten. Derfor ber vi dere gi oss deres egne 5 ord om dette stedet. Dette gjør vi via en enkel undersøkelse.

Her vil det komme en lenke til undersøkelsen. 

Følg lenken for å svare på denne enkle spørreundersøkelsen. Svarene vil gi oss nyttige innspill for hva som er viktig for dere i dette konkrete området. Vi spør etter innspill som passer med nivået vi er på i planlegging av området.

I høst vil vi gi dere og oss inspirasjon i forkant av mer dialog og konkrete innspill på utkast til byplangrep. 

Webinar 

Vi ønsker å gjennomføre et webinar. Dette webinaret vil knyttes til de pågående planprosessene for Flytårnområdet, Fornebuporten og Fornebu sør. Der blir alle som er interessert invitert til å melde seg på. Kommunen vil i god tid før informere om dato og tidspunkt for webinaret på kommunens nett- og facebookside. Dere vil bli bedt om å melde dere på webinaret. Alle påmeldte mottar all nødvendig og praktisk informasjon på mail fra oss.

Nedenfor ser du noen av temaene vi vurderer at innlederne på webinaret kan ha. 

 • Bruk av historiske bygninger i ny bystruktur 
 • Stedsidentitet  
 • Byutforming på gåendes premisser 
 • Bynatur  
 • Næringsliv og byliv 

Her vil det komme en lenke til webinaret. 

Vi håper flest mulig tar seg tid til å være med.

Åpen kontordag/verksted

Som oppfølging av webinaret vil vi gjennomføre åpen kontordag eller et verksted knyttet til planprossen på Fornebuporten. Der vil vi presenterer skisser og planer som viser hvor langt vi er kommet, og be dere gi oss innspill på konkrete tema som det er rom for å endre i denne fasen. 

Formen på dette arrangementet må vi definere til høsten når vi vet mer om koronasituasjonen.

Føringer for planområdet

Planavgrensning reguleringskart Fornebuporten
Planavgrensning kart Fornebuporten

Fornebuporten skal utvikles til et lokalsentrum. Planen skal avklare håndtering av eksisterende bebyggelse, og fremtidig bebyggelse skal berike og forsterke området på en god måte som ivaretar og styrker stedsidentiteten. Planen skal identifisere tiltak som kan bidra til å integrere Telenor arena i en bystruktur, ved å «bryte ned» opplevelsen av volumet. Det er ambisjoner om å oppnå stor grad av funksjonsblanding, og at bygg langs hovedgatesystemet kan brukes som støyskjerming for boligområdene. 

 • Føringer fra KDP3 ligger til grunn 
 • Fornebu skal etableres som et nullutslippsområde 
 • Det skal lokaliseres en barnehage innenfor planområdet 
 • Grøntdraget skal fungere som en ferdselsåre og skal opparbeides parkmessig med naturpreg 
 • Fornebuporten skal videreutvikles som et tyngdepunkt for næring, teknologi og kompetansemiljøer, med lokalsenterfunksjoner for nærmiljøet  
 • Det skal tilrettelegges for gode forbindelser til omkringliggende områder som Teleplan, Flytårnet og Nansenparken, Lysakerfjorden og Holtekilen. 

Feltene heter S1.2_A og B, S1.3_A og B, KBA1.3, GP22, B1.2 og B1.1. i kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3). 

Planprogrammet vil gi føringer for kommende detaljreguleringer.

 Har du innspill til planen?

Har du innspill til planen, kan du sende de til:
Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika eller post@baerum.kommune.no
Vennligst merk e-posten med sak 19/13517.

Relevante prosjekter Fornebu

Stedsutvikling i Bærum

Kontaktpersoner