Gamle Ringeriksvei planlegges som bygate med næringsvirksomhet i første etasje. Planene ligger ute på høring nå.

Planene for Gamle Ringeriksvei innebærer at veien - retning Jens Rings vei og Stabekk - og den nedre del av Bekkestuveien, endres fra vei til bygate med næringsvirksomhet i første etasje mot gaten. Bygaten vil legge til rette for gående og syklister.

Tre offentlige torg etableres mot Gamle Ringeriksvei og gir mulighet for opphold og aktivitet.

Planen legger opp til:

  • prioritering av gående og syklister
  • bygate med brede fortau, blågrønn rabatt/møbleringssone
  • etablering av nye torg/byrom langs med Gamle Ringeriksvei
  • tosidig blågrønn rabatt/møbleringssone for håndtering av gatens overvann
  • varelevering tillatt i egne lommer i blågrønn rabatt som hindrer konflikt mellom syklister og varelevering
Gamle Ringeriksvei planområde
Gamle Ringeriksvei planområde.

Planutvalgets vedtak 25. juni 2020

Planutvalget-25.06.2020- 088/ 20 Vedtak: Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering for Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei, planID 2019015, som vist i plankart dokument 4766072, og bestemmelser, dokument 4821559, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Høring

Høringsperioden er fra 6. juli-15.september. Merknader påføres planens navn og planID 2019015, og sendes Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no innen høringsfristen.

Det vil bli holdt et felles åpent hus på Bekkestua bibliotek, 8.september kl. 12-19. Det kan bli endringer. 

Les høringsdokumentene for Gamle Ringeriksvei her.