Gamle Ringeriksvei planlegges som bygate med næringsvirksomhet i første etasje. Planene ligger ute på høring nå.

Planene for Gamle Ringeriksvei innebærer at veien - retning Jens Rings vei og Stabekk - og den nedre del av Bekkestuveien, endres fra vei til bygate med næringsvirksomhet i første etasje mot gaten. Bygaten vil legge tilrette for gående og syklister.

Tre offentlige torg etableres mot Gamle Ringeriksvei og gir mulighet for opphold og aktivitet.

Planen legger opp til:

  • prioritering av gående og syklister
  • bygate med brede fortau, blågrønn rabatt/møbleringssone
  • etablering av nye torg/byrom langs med Gamle Ringeriksvei
  • tosidig blågrønn rabatt/møbleringssone for håndtering av gatens overvann
  • varelevering tillatt i egne lommer i blågrønn rabatt som hindrer konflikt mellom syklister og varelevering
Gamle Ringeriksvei planområde
Gamle Ringeriksvei planområde.

Planutvalgets vedtak 25. juni 2020

Planutvalget-25.06.2020- 088/ 20 Vedtak: Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering for Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei, planID 2019015, som vist i plankart dokument 4766072, og bestemmelser, dokument 4821559, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Høring

Høringsperioden er fra 6. juli-15.september. Merknader påføres planens navn og planID 2019015, og sendes Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no innen høringsfristen.

Det vil bli holdt et felles åpent hus på Bekkestua bibliotek, 8.september kl. 12-19. Det kan bli endringer. 

Les høringsdokumentene for Gamle Ringeriksvei her.