Illustrasjonsplan Gamle Ringeriksvei - Bekkestua

Planforslaget innebærer at Gamle Ringeriksvei - retning Jens Rings vei og Stabekk - og den nedre del av Bekkestuveien, endres fra vei til bygate med aktive fasader i første etasje mot gaten.

Bakgrunn

Planen har som formål å tilrettelegge for mer attraktive byrom, mer aktiv bruk av byrommene og bedre tilgjengeligheten for myke trafikanter. Planen tilrettelegger for at nedre del av Bekkestuveien kan omformes til en bygate, og at Gamle Ringeriksvei på strekningen fra krysset med Bekkestuveien og fram til Kleivveien kan bli bygate tilrettelagt for sykkel.

For å sikre en helhetlig utforming er det utarbeidet en Illustrasjonsplan for Bekkestua øst, som viser prinsipper for utforming av gater, byrom og forbindelser i planområdet. Gaterommet innenfor planområdet tilrettelegges i henhold til prinsippene i Illustrasjonsplanen for Bekkestua sentrum øst. (her kan det legges knapp for vedlegg illustrasjonsplan for byrom pdf)

Planforslaget er utarbeidet av Bærum kommune ved regulering.

Hensikten med plan

Nedre del av Bekkestuveien og Gamle Ringeriksvei omformes til attraktivt gaterom med prioritering av gående og syklende. Tre offentlig torg etableres mot Gamle Ringeriksvei, og gir mulighet for opphold og aktivitet i tillegg til å sikre sammenheng med - og forbindelser til og gjennom det nye boligområdet Kleivveien nord.

Planen legger opp til:

Trafikalt

  • Prioritering av gående og syklister
  • Bygate med brede fortau, blågrønn rabatt/møbleringssone

Opphold i byrommet

  • Brede fortausarealer
  • Etablering av nye torg/byrom langs med Gamle Ringeriksvei

Blågrønn

  • Tosidig blågrønn rabatt/møbleringssone for håndtering av gatens overvann

Tilgjengelighet

  • Varelevering tillatt i egne lommer i blågrønn rabatt som hindrer konflikt mellom syklister og varelevering

Planutvalgets vedtak 25.06.2020

Planutvalget-25.06.2020- 088/ 20 Vedtak: Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering for Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei, planID 2019015, som vist i plankart dokument 4766072, og bestemmelser, dokument 4821559, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Høring

Høringsperioden er fra 6.7.2020 - 15.9.2020. Merknader påføres planens navn og planID 2019015, og sendes Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no innen høringsfristen.

Det vil bli holdt et felles åpent hus på Bekkestua bibliotek, 8.9.2020, kl. 12-19. Det kan bli endringer. 

Se høringsdokumenter for Gamle Ringeriksvei her

Se øvrige dokumenter for Gamle Ringeriksvei her

Bekkestua

Stedsutvikling