Illustrasjonsplan Gamle Ringeriksvei - Bekkestua

Planforslaget innebærer at Gamle Ringeriksvei - retning Jens Rings vei og Stabekk - og den nedre del av Bekkestuveien, endres fra vei til bygate med aktive fasader i første etasje mot gaten.

Planen legger tilrette for mer attraktive byrom, mer aktiv bruk av byrommene og bedre tilgjengeligheten for myke trafikanter. Den nedre del av Bekkestuveien skal omformes til en bygate, og Gamle Ringeriksvei, fra krysset med Bekkestuveien og fram til Kleivveien, skal bli bygate tilrettelagt for sykkel.

Gaterommene tilrettelegges i henhold til prinsippene i Illustrasjonsplanen for Bekkestua sentrum øst.

Planen ble vedtatt i kommunestyret 3. februar 2021. Les vedtaket her. 

Se øvrige dokumenter for Gamle Ringeriksvei her

Bekkestua

Stedsutvikling