Illustrasjonsplan Gamle Ringeriksvei - Bekkestua

Planforslaget innebærer at Gamle Ringeriksvei - retning Jens Rings vei og Stabekk - og den nedre del av Bekkestuveien, endres fra vei til bygate med aktive fasader i første etasje mot gaten.

Bakgrunn

Planen har som formål å tilrettelegge for mer attraktive byrom, mer aktiv bruk av byrommene og bedre tilgjengeligheten for myke trafikanter. Planen tilrettelegger for at nedre del av Bekkestuveien kan omformes til en bygate, og at Gamle Ringeriksvei på strekningen fra krysset med Bekkestuveien og fram til Kleivveien kan bli bygate tilrettelagt for sykkel.

For å sikre en helhetlig utforming er det utarbeidet en Illustrasjonsplan for Bekkestua øst, som viser prinsipper for utforming av gater, byrom og forbindelser i planområdet. Gaterommet innenfor planområdet tilrettelegges i henhold til prinsippene i Illustrasjonsplanen for Bekkestua sentrum øst.

Planforslaget er utarbeidet av Bærum kommune ved regulering.

Hensikten med planen

Nedre del av Bekkestuveien og Gamle Ringeriksvei omformes til attraktivt gaterom med prioritering av gående og syklende. Tre offentlig torg etableres mot Gamle Ringeriksvei, og gir mulighet for opphold og aktivitet i tillegg til å sikre sammenheng med - og forbindelser til og gjennom det nye boligområdet Kleivveien nord.

Planen legger opp til:

Trafikalt

  • Prioritering av gående og syklister
  • Bygate med brede fortau, blågrønn rabatt/møbleringssone

Opphold i byrommet

  • Brede fortausarealer
  • Etablering av nye torg/byrom langs med Gamle Ringeriksvei

Blågrønn

  • Tosidig blågrønn rabatt/møbleringssone for håndtering av gatens overvann

Tilgjengelighet

  • Varelevering tillatt i egne lommer i blågrønn rabatt som hindrer konflikt mellom syklister og varelevering

Planen ble vedtatt i kommunestyret 3. februar 2021. Les vedtaket her. 

Her kan du lese en presentasjon om forslaget (ppt)

Se høringsdokumenter for Gamle Ringeriksvei her

Se øvrige dokumenter for Gamle Ringeriksvei her

Bekkestua

Stedsutvikling