Bekkestua sentrum øst kart

Det pågår arbeid med tre reguleringsplaner i Bekkestua sentrum øst: Kleivveien nord, Gamle Ringeriksvei 30 og Bekkestua sør. Planene legger opp til ny bebyggelse, samt nye møteplasser, gang- og sykkelforbindelser og grøntstruktur.

Områdene i Bekkestua sentrum øst ble avsatt til fremtidig boligbebyggelse og sentrumsformål i Kommuneplan 2015-30. Kommuneplanen definerer et overordnet mål om å forlenge sentrum sørover. Med vekst og utviklingen av nye boliger, vokser sentrum sørover, og det vekker behovet for å redefinere dagens sentrumsgrense.

For å sikre helheten i videreutviklingen av Bekkestua sentrum øst, særlig med hensyn til tilpasning til eksisterende bebyggelse og veinett, er det laget en illustrasjonsplan for gater og byrom (pdf). Illustrasjonsplanen skal underbygge den overordnede målsettingen om å forlenge Bekkestua sentrum sørover.

Illustrasjonsplanen beskriver prinsipper for gater, torg og forbindelser i Bekkestua sentrum øst etter tre delstrategier:

 1. Blågrønn akse mellom torget og kollen
 2. Flere torg og møteplasser
 3.  Videreføre og forsterke eksisterende kvalitet og identitet

Prinsippene vil videre detaljeres i neste fase som blir en detaljregulering for gater og byrom. Det vil i denne fasen gjøres nærmere trafikkutredning for å se på tiltak som kan redusere trafikken i området. 

Det blir også laget en veiledende plan for det offentlige rom (VPOR). Den skal i følge planen ferdigstilles sommer 2020 og vil da bli publisert her.

Meld deg på kommunens nyhetsbrev for å få informasjon om hva som skjer på Bekkestua.

Kleiveien nord, Gamle Ringeriksvei 30 og Bekkestua sør

For Kleivveien nord og Bekkestua sør, er det i henhold til kommuneplanen krav om felles planlegging. Det er derfor satt i gang arbeid med områderegulering for disse to områdene.

Planprogrammene for områdereguleringene for Kleivveien nord og Bekkestua sør ble fastsatt av Planutvalget den 15. desember 2016 og 4. mai 2017. De to områdereguleringene utarbeides av Bærum kommune i samarbeid med grunneierne.

Les mer om Kleivveien nord. 

Les mer om Bekkestua sør. 

Her kan du se planen for Gamle Ringeriksvei 30. 

Hovedpunkter Planprosess Bekkestua sentrum øst

 1. Avsluttet juni 2019 Illustrasjonsplan for gater og byrom
 2. Vedtak planutvalg 19. september Prinsippsak om Bekkestua sentrum øst Protokollen
 3. Varsel oppstart frist 03. oktober merknader planarbeid Detaljregulering av Gamle Ringeriksveien med byrom og sidegatene
 4. Juni 2020 1. gangsbehandling detaljregulering Gamle Ringeriksvei med byrom og sidegatene
 5. Juni 2020 1. gangsbehandling områderegulering av Gamle Ringeriksvei 30, Kleivveien nord og Bekkestua sør
 6. Sommer 2020 Veiledende plan for det offentlige rom (VPOR)
 7. Sommer/Høst 2020 Høring Gamle Ringeriksvei 30, Kleivveien nord og Bekkestua sør
 8. 2019-2020 (Avklaring nærmere tidspunkt) Detaljplan (teknisk plan) Gamle Ringeriksveien med byrom og sidegatene
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Relevante dokumenter  

Kart med prosjektområder

Kart med prosjektområder

Bekkestua sentrum øst - prinsippkart  - Byrom, gater og forbindelser

Prinsippsak hovedgrep byrom 090819

Bekkestua