Det pågår i dag arbeid med tre reguleringsplaner i Bekkestua sentrum øst: Kleivveien nord, Gamle Ringeriksvei 30 og Bekkestua sør. Disse områdene ble avsatt til fremtidig boligbebyggelse og sentrumsformål i kommuneplan 2015-30. Planene legger opp til ny bebyggelse, samt nye møteplasser, gang- og sykkelforbindelser og grøntstruktur.

For å sikre at helheten i videreutviklingen av Bekkestua sentrum øst, særlig med hensyn til tilpasning til eksisterende bebyggelse og veinett, startet Bærum kommune våren 2019 arbeidet med en illustrasjonsplan for gater og byrom.

Illustrasjonsplan rapport beskriver prinsipper for gater, torg og forbindelser i Bekkestua sentrum øst etter følgende tre hovedprinsipper:

  1. Blågrønn akse mellom torget og kollen
  2. Flere torg og møteplasser
  3.  Videreføre og forsterke eksisterende kvalitet og identitet

Prinsippene vil videre detaljeres i neste fase som blir en detaljregulering for gater og byrom. Det vil i denne fasen gjøres nærmere trafikkutredning for å se på tiltak som kan redusere trafikken i området. 

Kleiveien nord, Gamle Ringeriksvei 30 og Bekkestua sør

For Kleivveien nord, Gamle Ringeriksvei 30 og Bekkestua sør, er det i henhold til kommuneplanen krav om felles planlegging. På denne bakgrunn er det satt i gang arbeid med områderegulering for disse to områdene. Planprogrammene for områdereguleringene for Kleivveien nord og Gamle Ringeriksvei 30 ble fastsatt av planutvalget den 15. desember 2016 og 4. mai 2017. Disse to områdereguleringene utarbeides av Bærum kommune i samarbeid med grunneierne.

Her kan du se planen for Kleivveien. 

Her kan du se planen for Gamle Ringeriksvei 30. 

Her kan du se planen for Bekkestua sør. 

Hovedpunkter Planprosess Bekkestua Øst

  1. Avsluttet juni 2019 Illustrasjonsplan for gater og byrom
  2. Vedtak planutvalg 19. september Prinsippsak om Bekkestua sentrum øst Protokollen
  3. Varsel oppstart frist 03. oktober merknader planarbeid Detaljregulering av Gamle Ringeriksveien med byrom og sidegatene
  4. Høsten 2019 1. gangs behandling Gamle Ringeriksveien med byrom og sidegatene.
  5. Høsten 2019/vinter 2020 1. gangsbehandling - regulering av Gamle Ringeriksvei 30, Kleivveien og Bekkestua sør
  6. Høring 2019/vinter 2020 Høring Gamle Ringeriksvei 30, Kleivveien og Bekkestua sør
  7. 2019-2020 (Avklaring nærmere tidspunkt) Detaljplan(teknisk plan) Gamle Ringeriksveien med byrom og sidegatene
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen
Bekkestua øst perspektiv grønn gate

Relevante dokumenter  

Kart med prosjektområder
Kart Bekkestua

Bekkestua sentrum øst - prinsippkart  - Byrom, gater og forbindelser

Prinsippsak hovedgrep byrom 090819

Bekkestua