Sanntidsmålinger

Massehåndtering og anleggsvirksomhet kan gi negative miljøeffekter, noe som utløser behov for god overvåking og oppfølging. Tradisjonelt har miljømålinger vært basert på manuelt arbeid, innsending av prøver til laboratorium og rapportering fra konsulent. Dette medfører et stort etterslep fra prøvene tas til resultatene foreligger.

Det er inngått avtale om innovasjonspartnerskap mellom Bærum kommune og NGI med målsetning om å utvikle en komplett helhetlig systemløsning (tjenesteløsning)  som samler data fra alle nødvendige sensorer/måleutstyr i et felles system, og at løsningen i tillegg er fleksibel og kan koble til et bredt spekter av sensorer/måleutstyr på et senere tidspunkt. Dataene kobles opp mot en IT-plattform og vises i et dashboard i sanntid. Løsningen testes gjennom en pilot frem mot oktober 2021. Samtidig går et parallelt innovasjonsløp ut 2022 med utvikling av sensorer som ikke finnes kommersielt tilgjengelig i markedet per i dag.

Den helhetlige løsningen forventes å ha stor nytteverdi for byggherrer og offentlige myndigheter bl.a. gjennom:

  • Varsling om overskridelser av grenseverdier i sanntid gir mulighet for rask iverksettelse av tiltak og dermed redusert omfang av uønskede miljøbelastninger
  • Bedre oversikt over miljøeffekter gjennom systematisk samling av ulike data med kontinuerlige tidsserier
  • Spare tid i miljøovervåkningen gjennom at data systematiseres, samles og visualiseres på ett sted
  • Økt mulighet for senere analyse og dokumentasjon

Spin-off prosjekter